O-STA

Programi svetovanja za zdravlje

PROGRAMI SVETOVANJA ZA ZDRAVJE

Delavnice spreminjanja življenjskega sloga v ZVC

Preventivni pregled pri osebnem zdravniku je prvi korak, na katerem je ocenjena prisotnost in izraženost dejavnikov tveganja, ogroženost posameznika za srčno-žilne bolezni oziroma že prisotne manifestne oblike teh in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni. Skladno s strokovnimi smernicami sledi ukrepanje - obravnava, vključitev v zdravstvenovzgojne programe za odrasle. Ti so osnovna intervencija v okviru zdravljenja, ki se po potrebi dopolnjuje z zdravljenjem z zdravili, ki ga določi osebni zdravnik.

Programi svetovanja za zdravje in podpore spremembi življenjskega sloga se izvajajo v 61. Preventivnih (zdravstvenovzgojnih centrih - ZVC) v zdravstvenih domovih po Sloveniji. Posebej usposobljeni zdravstveni delavci izvajajo standardizirane in strukturirane programe zdravstvene vzgoje in promocije zdravja za odraslo populacijo na področjih zdrave prehrane, zdravega hujšanja, telesne dejavnosti - aktivnega življenjskega sloga, opuščanja kajenja in zmanjšanja tveganega pitja alkohola, torej spreminjanja življenjskega sloga. Programi imajo določeno metodo dela, organizacijo dela, kader, vsebino, obseg in čas trajanja.

Namen preventivne (zdravstvenovzgojne) intervencije je spodbuditi posameznike (individualni pristop) ali skupine prebivalcev (populacijski pristop), da bi začeli aktivno skrbeti za svoje zdravje in pridobili potrebna znanja in veščine ter izoblikovali pozitivna stališča in vedenjske vzorce za zdrav življenjski slog.

Nacionalno mrežo tvori 61 zdravstveno-vzgojnih centrov, ki delujejo v zdravstvenih domovih. ZVC-ji so organizirani kot samostojni centri v organizacijski strukturi zdravstvenih domov. Izvajajo dejavnosti promocije zdravja, zdravstvene vzgoje in svetovanja za zdravje (Programi svetovanja za zdravje) ter podporne aktivnosti Programa Svit, kot je na primer Svitova kontaktna točka v vsakem zdravstvenem domu, povezovanje in mreženje v lokalni skupnosti ter organizacija Svitovih dogodkov. Svojo dejavnost zagotavljajo za vse prebivalstvo, ki geografsko gravitira na območje zdravstvenega doma, v katerem je ZVC lociran, ne glede na geografsko lokacijo izbranih osebnih zdravnikov teh prebivalcev. Dejavnost je prav tako zagotovljena za vse osebe, ki se iz različnih razlogov želijo udeležiti dejavnosti v ZVC izven njihovega geografskega gravitacijskega območja.

Vrste delavnic

Programe svetovanja za zdravje sestavljajo:

a) začetni del programa, ki ga predstavljajo uvodne, krajše delavnice: Življenjski slog - Promocija zdravja, Preizkus hoje na 2 km in dejavniki tveganja.

b) nadaljevalni del programa, ki ga predstavljajo daljše delavnice: Zdrava prehrana, Telesna dejavnost - gibanje, Zdravo hujšanje in Da, opuščam kajenje.

c) individualno svetovanje za opuščanje kajenja ter individualno svetovanje za tvegane pivce - slednjega izvajajo osebni izbrani zdravniki.

Uvodni del (zdravstvenovzgojne delavnice Življenjski slog, Preizkus hoje na 2 km, Dejavniki tveganja) je namenjen začetnemu informiranju udeležencev o zdravem življenjskem slogu in dejavnikih tveganja ter motiviranju ljudi za vključitev v strukturirane, daljše tematske delavnice, namenjene osebam s prisotnimi dejavniki tveganja in visoko ogroženim za razvoj srčno-žilnih in ostalih kroničnih nenalezljivih bolezni ter že zbolelim. Zato se v uvodni del lahko vključijo vse zainteresirane osebe iz ciljne populacije programa (predhodno opravljen preventivni pregled ni pogoj), v nadaljevalni del (daljše tematske delavnice Zdrava prehrana, Telesna dejavnost - gibanje, Zdravo hujšanje) pa le osebe, napotene s strani izbranega osebnega zdravnika oziroma referenčne ambulante. Za udeležbo v delavnici Da, opuščam kajenje in individualnem svetovanju za opuščanje kajenja ni potrebna napotitev s strani izbranega osebnega zdravnika oziroma referenčne ambulante, ampak se lahko posameznik obrne neposredno na ZVC.

Celoten program delavnic je načrtovan tako, da kot celota vpliva na spremembo življenjskega sloga posameznika. Zato je pomembno, da vsi, ki naj bi se udeležili tudi dolgih delavnic, najprej vstopijo v uvodni del in nato v nadaljevalni del programa.

Izvajalci izvajajo program po načelu od preprostega informiranja in preizkušanja prek pridobivanja znanja in veščin do sprememb življenjskega sloga. Udeleženci v delavnicah aktivno sodelujejo, so enakopravni in lahko pridobljeno znanje in veščine postavijo v svoj vsakdanji kontekst ter tako osmislijo svojo situacijo ter nadaljujejo s spremembo življenjskega sloga.

Osnovni model pristopa je metoda pomoči pri spreminjanju življenjskega sloga in upoštevanja principov vedenjsko kognitivne metode. Udeleženci pridobijo znanje in veščine, ki jih nato sami uporabljajo v vsakdanjem življenju.