O-STA

Zdravje v vseh politikah

INŠTITUT ZA VAROVANJE ZDRAVJA IZDAL NOVO PUBLIKACIJO

Za zdravje prebivalcev najbolje skrbimo s povezanim delovanjem vseh sektorjev

Ljubljana, 6. avgust 2012 - Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) je izdal publikacijo z naslovom "Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju", ki temelji na poglobljenem študiju koncepta zdravja v vseh politikah, pregleda dostopnih (dobrih) praks in priprave priporočil. Zdravje v vseh politikah je strategija, ki poudarja, da je potrebno skrb za zdravje, blaginjo in kvaliteto življenja vključiti v vse politike in sektorje, ne le v sektor zdravja. Avtorji publikacije so svoje delo povezali z več mednarodnimi aktivnostmi, ki delo bogatijo z vsebinskimi in tudi čisto praktičnimi izkušnjami ter znanji. Publikacija je deloma financirana s strani Ministrstva za zdravje RS, deloma pa tudi iz sredstev evropskega projekta Crossing Bridges.

Koncept Zdravje v vseh politikah (ZVP) izhaja iz dejstva, da na zdravje prebivalcev bolj kot delovanje zdravstvenega sistema vplivajo številne (druge) javne politike. "Oddaljene determinante zdravja lahko najdemo v številnih elementih fizičnega in socialno-ekonomskega okolja, ki so v pristojnosti različnih vladnih sektorjev. To ne pomeni, da bi moralo zdravje vedno prevladovati v političnih ciljih, pač pa naj bodo politični cilji vedno premišljeni in določeni tudi na podlagi njihovega potencialnega vpliva na zdravje," je koncept razložila dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z IVZ in dodala: "Vlaganje v zdravje posamezne družbe še zdaleč ne pomeni le finančnega vložka, ampak pomeni tudi ekonomsko uspešnejšo družbo, večjo kvaliteto življenja posameznikov in lokalnih skupnosti, več sreče in zadovoljstva tam, kjer ljudje živijo, delajo, se igrajo in se imajo radi."

Zavedanje o pomenu zdravja

Odgovornost politikov je velika, pri pripravi različnih političnih ukrepov je namreč vedno potrebno pomisliti tudi na njihove možne vplive na zdravje in kvaliteto življenja ljudi. Vzpostaviti je treba strukturne mehanizme in orodja, ki omogočijo presojo vsakega ukrepa na zdravje, ter zadosti osvestiti odločevalce, stroko in splošno javnost. S tem omogočimo, da se pri sprejemanju ukrepov tudi dejansko upoštevajo in udejanijo priporočila za doseganje boljšega zdravja, večje blaginje in večje enakosti v zdravju, kar pomeni koncept zdravja v vseh politikah. "Družba, ki uveljavi omenjeni koncept, dokaže, da se zaveda, da odgovornost za zdravje ne more biti le odgovornost vsakega posameznika, ampak je v pretežni meri odgovornost celotne družbe," opozarja dr. Mojca Gabrijelčič Blenkuš z IVZ.

O publikaciji

Publikacija v prvem delu podaja oris vsevladnega pristopa za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjševanje neenakosti v zdravju. Razložiti skuša, zakaj je zdravje ključni vidik družbenega in ekonomskega razvoja, podaja koncept politike zdravja, ki se mora odraziti v vseh politikah, opisuje splošne pristope za uvajanje koncepta ZVP, opiše značilnosti ocene vplivov na zdravje, pa tudi osnovne značilnosti političnega cikla, v katerega je vpet celoten koncept ZVP.

V drugem delu prinaša pregled primerov uvedbe in izvajanja koncepta zdravja v vseh politikah v različnih okoljih in državah. Prikazuje, kako so se različne države po svetu lotile uvajanja koncepta ZVP v svoj politični sistem, kakšne prednosti imajo pristopi v posameznih državah ter tudi, kakšne so težave in pomanjkljivost vsakega od opisovanih pristopov.

"S pričujočo publikacijo IVZ daje doprinos eni od svojih pomembnih vlog pri oblikovanju informacij, ki služijo posameznikom, da lahko sprejemajo odločitve glede svojega zdravja, strokovnjakom za pomoč pri oblikovanju programov ter zdravstveni politiki za oblikovanje zdravju naklonjenih okolij in politik. Želimo si, da bi publikacija našla čim več bralcev in pripomogla k oblikovanju razmer, ki bodo omogočale še boljše zdravje," je v predgovoru zapisala direktorica IVZ Marija Seljak.

###

Projekt Crossing bridges Zdravje ne nastaja v zdravstvenem sektorju, ampak je po ocenah v štirih petinah odvisno od politik, ukrepov in aktivnosti vseh drugih sektorjev. Drugi sektorji namreč ustvarjajo pogoje, v katerih se ljudje lahko odločamo za bolj ali manj zdrave izbire. Vsem številnim vplivom rečemo oddaljene determinante zdravja, poenostavljeno socialne determinante zdravja, ki pomembno določajo stopnjo zdravja in kakovosti življenja prebivalcev posamezne države, od katerih je odvisna tudi ekonomska uspešnost države (več zdravja pomeni večjo produktivnost in večji gospodarski napredek, obenem pa manjše ekonomsko breme zdravstvenih blagajn). Sektor javnega zdravja je razvil pristop zdravja v vseh politikah, kjer se na principih multidisciplinarne kompetence in ocenjevanja vpliva drugih sektorskih politik in ukrepov na zdravje, enakosti v zdravju, blaginje in kakovosti življenja v sodelovanju z drugimi sektorji pripravlja kolaborativne, kooperativne ali integrirane skupne politike. Tako pripravljene politike naj kar je najbolj možno pozitivno vplivajo na zdravje ljudi. Samo ime projekta Crossing Bridges (prečkanje mostov) opisuje njegov glavni namen - kako učinkovito delovati v zgoraj opisanih pristopih zdravja v vseh politikah. V okviru projekta so bile pripravljene študije primera uspešnih medsektorskih politik, ki pozitivno vplivajo na zdravje, enakost v zdravju, blaginjo in kakovost življenja ljudi. V okviru projekta je izšla tudi skupna publikacija, ki povzema pozitivne izkušnje tistih, ki so v uspešnih pristopih sodelovali. Medsektorski primeri so bili izbrani iz področij izobraževanja, transporta in kmetijstva.

###

Dodatne informacije:

Inštitut za varovanje zdravja RS

Odnosi z javnostmi

Mitja Vrdelja

Telefon: 01 2441 572

mitja.vrdelja@ivz-rs.si

Nuša Kerč

Telefon: 01 2441 479

nusa.kerc@ivz-rs.si