O-STA

Analiza raziskave Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC)

VSE MANJ TRPINČENIH MLADOSTNIKOV

Preventivni in promocijski ukrepi za zmanjšanje pretepanja in spodbujanje pozitivnih medosebnih odnosov

Ljubljana, 13. avgust 2012 - Raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC 2010) je pokazala, da se je več kot 13 odstotkov mladostnikov, starih 11, 13 in 15 let, v zadnjem letu pred anketiranjem pretepalo vsaj trikrat, skoraj 8 odstotkov mladostnikov je dvakrat mesečno ali pogosteje v nekaj mesecih pred anketiranjem v šoli sodelovalo pri trpinčenju nekoga drugega, več kot 20 odstotkov pa jih je v nekaj mesecih pred anketiranjem najmanj enkrat bilo žrtev trpinčenja. Med mladostniki je v obdobju med letoma 2002 in 2010 opazen trend naraščanja sodelujočih pri trpinčenju vrstnikov in upadanja deleža tistih, ki so jih v šoli trpinčili. Deleži tistih, ki so se v zadnjem letu pred izvedbo raziskave pretepali, se niso dosti spreminjali. K vrstniškemu nasilju je potrebno pristopiti čim bolj celostno in oblikovati programe za zmanjšanje nasilja in spodbujati pozitivne medosebne odnose. Vse tri raziskave, leta 2002, 2006 in 2010, je izvedel Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ), financiralo pa jih je Ministrstvo za zdravje RS.

Razvijanje pozitivne samopodobe in socialnih veščin

Raziskava HBSC 2010 je pri slovenskih mladostnikih pokazala, da je med 13-letniki več tistih, ki trpinčijo druge, so žrtve trpinčenja in tistih, ki se pretepajo. Enako je med fanti v vseh starostnih skupinah. "Čeprav je med fanti na splošno več tistih, ki trpinčijo druge, tistih, ki so žrtve trpinčenja in tistih, ki se pretepajo, pa je v obdobju 2002−2010 tudi med dekleti za dva in pol odstotka narasel delež sodelujočih pri trpinčenju drugih," je povedala mag. Nina Scagnetti z IVZ. V tem obdobju se deleži žrtev trpinčenja in tistih, ki se pretepajo, niso spremenil niti med fanti niti med dekleti. Nasilje, fizično, psihično, verbalno ali socialno, je obremenilno tako za povzročitelja kot za žrtev. "Agresivni in impulzivni mladostniki so nemalokrat negotovi, ker nimajo dobro razvitih socialnih veščin, posledično so med vrstniki nepriljubljeni, zato jim pogosto primanjkuje prijateljev in ne marajo šole. Slabo samopodobo pa imajo pogosto tudi žrtve nasilja in ko te postanejo tarče vrstnikov, se v njih občutki osamljenosti, strahu in druge težave, povezane z duševnim zdravjem morda še stopnjujejo," je opozorila Nina Scagnetti z IVZ.

Število mladostnikov, ki se pretepajo, je sicer v obdobju 20022010 ostalo nespremenjeno, vendar "mednarodni podatki HBSC raziskave kažejo, da se Slovenija po deležu 13-letnikov, ki se pretepajo, uvršča na 10. mesto med 36. državami. Podatki pa razkrivajo tudi, da se pretepa skoraj 24 odstotkov slovenskih 13-letnikov in le 7 odstotkov 13-letnic," je povedala Nina Scagnetti z IVZ. Trendi kažejo, da je v omenjenem obdobju število sodelujočih pri trpinčenju naraslo tako med fanti kot med dekleti. Za fante je tudi značilno, da se v omenjenem obdobju število žrtev trpinčenja ni spremenilo, med dekleti pa je upadlo.

Preventivni ukrepi za zmanjšanje nasilja med mladostniki

Vrstniško nasilje je v življenju mladostnika lahko pomemben vzrok za težave z duševnim zdravjem, slabši učni uspeh in odsotnost od pouka, pa tudi pitje alkohola, kajenje tobaka in poseganje po drugih prepovedanih substancah ali zdravilih ter preostale oblike tveganih vedenj. "Zato je ključno, da k vrstniškemu nasilju pristopamo čim bolj celostno. Pri spopadanju s tem nezdravim vedenjem mladostnikom pa naj bi čim bolj pomagali njihovi starši, vsi delavci na šoli, pa tudi lokalna skupnost in različne organizacije, ki lahko ponudijo ustrezno strokovno podporo," je pojasnila Nina Scagnetti z IVZ in svetovala: "Pri oblikovanju promocijskih in preventivnih programov je potrebno misliti na pozitivno samopodobo vseh mladostnikov, se posebej posvetiti skupinam z večjim tveganjem in znati prepoznavati znake nasilja, ki so pri nekaterih oblikah trpinčenja lahko zelo skriti, ter se ustrezno odzvati nanje." Nadalje je za učinkovito soočenje s pojavom vrstniškega nasilja pomembno vedeti, da se metode trpinčenja med mladostniki razlikujejo glede na njihovo starost in spol ter da je tehnološki razvoj prinesel nove oblike t. i. elektronskega trpinčenja.

###

trpinčili drugevsi8 %11 let5 %
fantje11 %13 let10 %
dekleta5 %15 let9 %
bili trpinčenivsi21 %11 let21 %
fantje22%13 let24 %
dekleta19 %15 let16 %
so se pretepalivsi14 %11 let15 %
fantje20 %13 let16 %
dekleta7 %15 let10 %

###

Dodatne informacije:

Odnosi z javnostmi IVZ

Nuša Kerč

Telefon: 01 2441 479

nusa.kerc@ivz-rs.si

Mitja Vrdelja

Telefon: 01 2441 572

mitja.vrdelja@ivz-rs.si