O-STA

Sklenjena pogodba za izvedbo glavnih del na odseku od Kompolja do Blagovice

Ljubljana, 16. maj 2002 �- DARS je danes sklenil pogodbo za izgradnjo avtocestne trase na zadnji etapi avtocestnega odseka Blagovica �- Šentjakob, to je od cestninske postaje Kompolje do Blagovice, v dolžini 6 km. Dela bodo izvajala Cestno podjetje Ljubljana, Cestno podjetje Maribor, in Cestno podjetje Novo Mesto, združena v skupnem nastopu (joint-venture). Pogodbena cena za izvedbo del znaša 7,687 milijard tolarjev, rok dokončanja del pa je 16 mesecev od uvedbe izvajalca v delo.

Pogodba obsega naslednja dela: izvedbo zemeljskih del, protihrupne zaščite, izgradnjo opornih in podpornih zidov, priključka Blagovica in začasnega priključevanja na glavno cesto v Blagovici, prestavitve komunalnih vodov, izvedbo odvodnjavanja z zadrževalnimi bazeni ter zbiralnika za odpadno vodo, deviacije cest in dostopne poti ter opremo avtoceste.

Avtocestni odsek Blagovica �- Šentjakob, dolžine 20,2 km, je razdeljen na tri etape, in sicer: od Šentjakoba do Krtine (dolžina 8 km; etapa je bila dokončana in predana prometu 28.8.2001), od Krtine do cestninske postaje Kompolje (dolžina 6,2 km) ter od cestninske postaje Kompolje do Blagovice (dolžina 6 km).

Za etapo avtoceste od cestninske postaje Kompolje do Blagovice sta že sklenjeni pogodbi za izvedbo 38 premostitvenih objektov ter ureditev vodotokov na križanjih z avtocesto v skupni vrednosti 2,548 milijarde tolarjev. Trenutno se izvajajo dela na 10 objektih, za ostale objekte pa se pripravlja projektna dokumentacija in pridobiva upravna dovoljenja. Potrebno bo izvesti še javne razpise za izgradnjo cestninske postaje Blagovica ter nakup opreme za ABC sistem in vzdrževalna dela.

Odsek avtoceste od Krtine do cestninske postaje Kompolje bo dokončan in predan prometu predvidoma junija letos, preostali del odseka do Blagovice (predmet danes sklenjene pogodbe) pa bo dokončan in predan prometu predvidoma koncem leta 2003.

Služba za poslovno komuniciranje