O-STA

iForest - inovativnost za podjetja v gozdno-lesnem sektorju

Program Vseživljenjsko učenje je osrednji program Evropske unije na področju izobraževanja in usposabljanja. Njegov namen je prispevati k razvoju družbe z vrhunskim znanjem, trajnostnim gospodarskim razvojem, več in bolj kakovostnimi delovnimi mesti in večjo socialno kohezijo ter zagotavljati varstvo okolja za prihodnje generacije. Odličnost znanja, trajnostna usmerjenost in kakovost so tudi cilji Fakultete za management Univerze na Primorskem, zato se že vrsto let vključuje v program Vseživljenjsko učenje in lahko se pohvali s številnimi projekti, pri katerih je sodelovala oziroma sodeluje v okviru tega programa.

Gozdno-lesni sektor v Sloveniji spada v nizko-tehnološke panoge, vendar ima velik potencial.

Slovenija je dežela gozdov, saj je približno 60 % površine pokrite z gozdovi. To nas uvršča na tretje mesto v Evropski uniji, takoj za Švedsko in Finsko. Glede na to bi lahko sklepali, da je tudi sektor temu primerno razvit, vendar to ne drži. Gozdno-lesni sektor v Sloveniji spada v nizko-tehnološke panoge. Večina lesa se nameni za proizvodnjo (pol)izdelkov z nizko dodano vrednostjo in se jih izvozi, uvažamo pa izdelke z visoko dodano vrednostjo.

iForest - zagon platforme (nov e-učni pripomoček za podjetja)

Kot ugotavljajo avtorji nacionalne raziskave "Refenčni model inoviranja", bi predstavljal dvig inovativnosti v nizko in srednje-tehnoloških panogah za Slovenijo izredno pomemben vzvod za dvig nacionalnega prihodka. Ravno zaradi omenjenega dejstva je zelo smiselno spodbuditi inoviranje v gozdno-lesnem sektorju. Projekt iForest nudi odlično spletno osnovo za dvig inovativnosti v omenjenem sektorju in nudi strukturirane, pregledane in uporabne informacije in metode, ki so prilagojene potrebam različnih konceptov managementa inoviranja.

Projekt spodbuja sodelovanje, konkurenčnost in mednarodno poslovanje. Je nadaljevanje zelo uspešnega projekta iModel - Inovacijski model podjetja, katerega nosilec projekta je bil Inštitut za inovativnost in tehnologijo - Korona plus, ki se je zaključil leta 2007. Namen projekta iModel je bil spodbujanje inovativnosti v lesno-predelovalni industriji. Projekt iModel je bil razvit v Sloveniji in vpeljan v prakso v 4 državah, v Sloveniji, Grčiji, na Švedskem in Slovaškem. Kot primer dobre prakse se je projekt iModel prenesel tudi v Srbijo.

Rezultati analize gozdno-lesnega sektorja v sodelujočih državah potrjujejo, da je inovativnost ključni element tako za izhod iz trenutne ekonomske krize, kot tudi za spodbujanje trajnostne in ekološke rasti. Kljub temu pa obstaja jasna potreba po uvajanju inovacijskega procesa v gozdno-lesnem sektorju. Poročilo je dostopno na spletu.

V okviru projekta smo razvili okolje za podporo e-učenja s področja managementa inovacij v podjetjih gozdno-lesnega sektorja. Prototipna različica je dosegljiva na spletu. Skupina končnih uporabnikov je že potrdila in izpostavila uporabno vrednost platforme za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja in interaktivnega delovnega okolja. Vsi partnerji v okviru projekta iForest spodbujajo obisk platforme, ki bo brez dvoma pripomogla k izboljšanju upravljanja inovacij v podjetjih gozdno-lesnega sektorja.

Projekt je potekal v okviru programa Evropske komisije za Vseživljenjsko učenje pod vodstvom organizacij iz Španije in v sodelovanju s partnerji iz petih držav EU, tudi Slovenije. Med njimi so Inštitut za inovativnost in tehnologijo - Korona plus iz Slovenije, Hellenic Management Association iz Grčije, Regional Development Agency with Business Support Centre for Small and Medium Sized Enterprise iz Bolgarije in Telematika iz Nemčije. Projekt, ki se je začel 1. oktobra 2010 in se zaključuje 30. septembra 2012, pa vodita ASEMFO (Asociacion Nacional de Empresas Forestales) in ASIMAG iz Španije. iForest spada med projekte prenosa inovacij (to so večstranski projekti, ki prispevajo h kakovosti in privlačnosti ponudbe poklicnega izobraževanja in usposabljanja, podpirajo prenos inovativnih rešitev ter razvoj evropske dimenzije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju) v okviru podprograma Leonardo da Vinci, sofinancira ga Evropska komisija, izvedbo projekta pa podpira tudi Evropska organizacija izvajalcev s področja kmetijstva in podeželja (CEETTAR).

Vse informacije o projektu so na voljo na spletni strani www.iforest.eu. Slovenska partnerja v projektu, Inštitut za inovativnost in tehnologijo - Korona plus, d. o. o., ter Fakulteta za management Univerze na Primorskem, vas vabita, da si ogledate tudi interaktivno platformo za učenje, ki je podjetjem lahko v pomoč pri izboljšanju managementa inoviranja in je dostopna za navedeni spletni strani.

Za dodatne informacije: Dejan Šraml | Odnosi z javnostmi | Univerza na Primorskem | Fakulteta za management | Cankarjeva 5, p.p. 345 | SI-6104 Koper | Slovenija | Tel.: 00386 (0)5 610 20 16 | Fax: 00386 (0)5 610 20 15 | dejan.sraml@fm-kp.si | www.fm-kp.si | Facebook FM | Twitter FM | YouTube FM | Novice FM | Glasilo Magnet

Za dodatne informacije: Inštitut za inovativnost in tehnologijo - Korona plus, d. o. o. | Telefon: 01 283 90 53 | Elektronski naslov: korona@siol.net


iForest.png

Odnosi z javnostmi ǀ PR Consultant

Univerza na Primorskem ǀ University of Primorska

Fakulteta za management ǀ Faculty of Management
Cankarjeva 5, p.p. 345 ǀ SI-6104 Koper ǀ Slovenija

Tel.: 00386 (0)5 610 20 16 ǀ Fax: 00386 (0)5 610 20 15

dejan.sraml@fm-kp.si ǀ www.fm-kp.si

Facebook FM ǀ Twitter FM ǀ YouTube FM

Novice FM ǀ Glasilo Magnet

Fakulteta za management Univerze na Primorskem

Inštitut za inovativnost in tehnologijo - Korona plus, d. o. o.