O-STA

8. letna skupščina delničarjev družbe Petrol

Ljubljana, 19. junija - Ob 11. uri dopoldne je bila v Amfiteatru na Fakulteti za družbene vede končana 8. letna skupščina delničarjev družbe Petrol. Sklepe, ki sta jih k posameznim točkam dnevnega reda predlagala uprava in nadzorni svet družbe, so delničarji podprli z več kot 99 odstotki na skupščini prisotnih glasov.

Med sicer petimi točkami dnevnega reda je bila vsebinsko najpomembnješa četrta, pri kateri so delničarji odločali o uporabi bilančnega dobička, ki je v letu 2001 znašal dobrih 7 milijard tolarjev.

Izplačilu dividend bo tako namenjenih dobre 1,25 milijarde tolarjev, kar pomeni dividendo v znesku 600 tolarjev bruto po delnici. Družba bo dividende izplačala najkasneje v 30 dneh po sprejemu sklepa na skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim v centralnem registru pri KDD na dan 21. juinija 2002.

Nadaljnjih 85,3 milijona tolarjev bo namenjenih udeležbi uprave in nadzornega sveta na bilančnem dobičku. 6 članom uprave in 12 članom nadzornega sveta bodo nagrade izplačane v delnicah družbe po tržni vrednosti na dan izplačila.

Dobrih 2,8 milijarde tolarjev bo prenešenih v druge rezerve iz dobička, prav toliko pa znaša tudi preneseni dobiček, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.