O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v avgustu 2004

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo z 95.443 na 45.983 do konca leta 2003. V avgustu 2004 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec zmanjšalo iz 45.594 na 45.567.

V avgustu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 13.801 delnic, od tega 10.788 iz naslova borznega trgovanja in 3.013 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

V strukturi delničarjev v avgustu ni prišlo do vidnejših sprememb.

Najpomembnejši prenosi delnic na borznem trgu so bili nakup 1.020 delnic s strani Zlate Monete I d.d. ter prodaja 1.643 delnic s strani Nove KBM. Na izvenborznem trgu je Prifo d.o.o. pridobil 2.512 delnic od Interfin Naložbe d.o.o.

V avgustu je delež tujih delničarjev padel na 1,06 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.8.2004 do 31.8.2004 padel iz 65.906 SIT na 65.515 SIT, oziroma za 0,59 %. Povprečni tečaj je v avgustu znašal 64.936 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.8.2004 je enotni tečaj zrasel za 281,4 %.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu avgustu znašal 13.923 delnic oziroma 905 milijonov SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v avgustu zasedla četrto mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Save, Krke, Mercatorja in Droge.

V letu 2003 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Bolj prometna je bila delnica Krke, sledijo pa ji delnice Mercatorja, Gorenja in Pivovarne Laško.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.8.2004 znašala 136,7 milijarde SIT.