O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juliju 2004

Število delničarjev se je od začetka poslovanja delniške družbe znižalo z 95.443 na 45.983 do konca leta 2003. V juliju 2004 se je število delničarjev glede na prejšnji mesec zmanjšalo iz 45.733 na 45.594.

V juliju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 31.197 delnic, od tega 21.389 iz naslova borznega trgovanja in 9.808 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

V strukturi delničarjev v juliju ni prišlo do vidnejših sprememb.

Najpomembnejši prenosi delnic na borznem trgu so bili nakup 5.109 delnic s strani Vizija Holding d.d. ter prodaja 6.022 delnic s strani Luke Koper. Na izvenborznem trgu je Kapitalska družba-KSPPS pridobila 5.240 delnic od Kapitalske družbe-PPS, poleg tega je PFCI d.o.o. prodal 2.512 delnic Interfin Naložbe d.o.o..

V juliju je delež tujih delničarjev padel na 1,08 odstotka. Delež tujih delničarjev ostaja nepomemben za samo strukturo in vpliv delničarjev.

Enotni tečaj Petrolove delnice je v obdobju od 1.7.2004 do 31.7.2004 zrasel iz 62.827 SIT na 65.800 SIT, oziroma za 4,73 %. Povprečni tečaj je v juliju znašal 64.064 SIT. Od začetka trgovanja 5.5.1997 do 31.7.2004 je enotni tečaj zrasel za 283 %.

Celotni promet poslov s Petrolovo delnico na organiziranem trgu je v mesecu juliju znašal 22.663 delnic oziroma 1,453 milijarde SIT. Po prometnosti je delnica Petrola v juliju zasedla tretje mesto na Ljubljanski borzi, med prvimi petimi pa so bile še delnice Krke, Mercatorja, Merkurja in Luke Koper.

V letu 2003 je bila delnica Petrola drugi najprometnejši vrednostni papir na Ljubljanski borzi. Bolj prometna je bila delnica Krke, sledijo pa ji delnice Mercatorja, Gorenja in Pivovarne Laško.

Tržna kapitalizacija Petrola je na dan 31.7.2004 znašala 137,3 milijarde SIT.