O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juniju 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu juniju lastnika zamenjalo 33.662 delnic Petrola. 24.357 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 9.305 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu juniju znižalo za 226; konec maja jih je bilo 47.918, konec junija pa le še 47.692.

Struktura delničarjev se ni bistveno spremenila.

28. junija je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 8.933 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,43 - odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v maju dosegel 38.078 lotov ali 1.237.173.777 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan junija znašal 32.310 tolarjev in je bil za 3,12 odstotka nižji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan maja, ki je znašal 33.351 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu juniju je delnica Petrola dosegla 4. junija, ko je znašal 33.612 tolarjev, najnižjega pa 14.6.2002 in sicer 31.927 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v juniju znaša 32.767 tolarjev.