O-STA

SKUPŠČINA DELNIČARJEV PERUTNINE PTUJ POTRDILA RAZDELITEV

Ptuj, 26. avgusta - Delničarji Perutnine Ptuj, ki se vsako leto že po tradiciji zberejo na rednih letnih skupščinah na ptujskem gradu, so danes potrdili razdelitev 615,3 milijonov tolarjev v preteklem poslovnem letu ustvarjenega bruto dobička. Po plačilu davčnih obveznosti bodo delničarji za vsako delnico prejeli 52 tolarjev dobička. To pomeni, da bo od 324 milijonov tolarjev bilančnega dobička Perutnine Ptuj 216,8 milijonov tolarjev razdeljenega za dividende, 101,4 milijone ga bo ostalo nerazporejenega, 5,7 milijonov tolarjev pa ga bodo namenili za nagrade nadzornemu svetu.

Perutnina Ptuj je v preteklem poslovnem letu s svojo osnovno dejavnostjo ustvarila 16,6 milijard dohodkov od prodaje, v skupini povezanih podjetij pa kar za 23,3 milijarde tolarjev. Ob dejstvu, da je Perutnina Ptuj v preteklem poslovnem letu kar 2,4 milijarde tolarjev namenila za investicije, so delničarji njeno poslovanje ocenili za nadpovprečno uspešno ter upravi in nadzornemu svetu izglasovali razrešnico. Med ugodne kazalce poslovanja Perutnine Ptuj v preteklem letu je namreč treba prišteti še dejstvo, da je družba v zadnjih nekaj letih prigospodarila tudi za 3,8 milijarde tolarjev dolgoročnih finančnih naložb. V preteklem poslovnem letu je glavnina finančnih kazalcev poslovanja Perutnine Ptuj odrazila ugodne trende in izboljšanja tudi v primerjavi z drugimi gospodarskimi dejavnostmi. Za izjemno ugodno naložbo Perutnine Ptuj se je izkazal tudi nakup večinskega lastniškega deleža in dokapitalizacija drugega največjega hrvaškega perutninskeg podjetja, Pipo Čakovec. Odkar posluje pod okriljem Perutnine Ptuj, je že več kot podvojil obseg svojega poslovanja. Podvojil je tudi število zaposlenih, povečal tržni delež na Hrvaškem na petino, prodajno mrežo pa razvil po vsej državi.

Perutnina Ptuj, ki zaposluje nekaj nad 1.150 ljudi, zanjo pa v hlevih na širšem območju Štajerske, Koroške in Prekmurja vzreja piščance še več kot 200 zadružnikov, že danes predstavlja najpomembnejši gospodarski steber v Podravju. Njena strateška usmeritev je doslej predstavljala specializacijo v vzrejo in predelavo perutninskega mesa in predvsem izdelkov na bazi perutninskega mesa. Tako je v minulem poslovnem letu na področju perutninske dejavnosti že izenačila količinsko prodajo deležev prodanega perutninskega mesa in izdelkov iz perutninskega mesa, ki predstavljata že 80 odstotkov dejavnosti družbe. Glede na večjo akumulativnost pri preskrbi z izdelki iz perutninskega mesa, za katere Perutnina Ptuj pobira najvišja priznanja tako na domačih kot mednarodnih ocenjevanjih, je vrednost prodaje izdelkov v preteklem letu bistveno presegla vrednost prodaje elementarnega perutninskega mesa. "Nadaljevanje tega trenda predstavlja ob internacionalizaciji družbe eno od strateških razvojnih usmeritev tudi v prihodnosti, obenem pa bomo naše aktivnosti usmerili še v formiranje prvega večjega kmetijskega in živilskopredelovalnega grozda v državi," je danes delničarjem Perutnine Ptuj na skupščini poudaril dr. Roman Glaser, predsednik uprave in generalni direktor družbe. Dodal je, da je Perutnina Ptuj uspela obdržati svojo stabilnost glede na številne spremembe in pretrese, ki jih je v preteklem letu doživljala mesnopredelovalna branža tako v Evropi kot tudi v Sloveniji kljub temu, da je prav z njo vsak dan ekonomsko močno povezana in tudi odvisna. Uresničila je glavnino zastavljenih gospodarskih ciljev poslovanja v preteklem letu, nekatere pa je celo presegla. "Tako je danes Perutnina Ptuj, najsodobneje opremljeno mesnopredelovalno podjetje perutninske branže v tem delu Evrope, sposobno na izzive naraščajoče konkurenčnosti in tudi prestrukturiranja in koncentracije na slovenskem trgu," je na skupščini dodal dr. Roman Glaser, s čimer je napovedal razloge in utemeljitve za odločitev, da se k Perutnini Ptuj še letos pripoji Jata d.d. S tem namreč v Sloveniji nastajajo pogoji tako za specializacijo v perutninski branži kot izboljšanje ekonomike in s tem ustvarjanja pogojev za prodor na tuje trge ter uspešno poslovanje v pogojih enotnega evropskega trga, ki je dobesedno pred vrati.

Delničarji Perutnine Ptuj so tako na današnji skupščini z 99,94 odstotki pritrdilnih glasov izglasovali soglasje za pripojitev Jate d.d. k Perutnini Ptuj d.d. Utemeljenost te fuzije na Slovenskem je uprava Perutnine Ptuj argumentirano predstavila v posebnem, revidiranem elaboratu, potrdila pa s pogodbo o pripojitvi Jate k Perutnini Ptuj. Ker se bo kapital prevzemne družbe zaradi tega povečal za 519.373 navadnih prosto prenosljivih delnic, bo Perutnina Ptuj na osnovi odobrenega kapitala izdala ustrezno število novih delnic in jih razdelila dosedanjim delničarjem Jate, v menjalnem razmerju 6,022 delnic Perutnine Ptuj za eno delnico Jate.