O-STA

Na pobudo Petrola ustanovljen konzorcij: Podjetniški pristop k izgradnji komunalne infrastrukture v občinah Ravne in Prevalje

V Petrolu so prepričani, da je poslovno povezovanje vseh zainteresiranih udeležencev najbolj racionalen način izvedbe zahtevnih infrastrukturnih projektov

Danes dopoldne je bila na sedežu delniške družbe Petrol podpisana pogodba o ustanovitvi Konzorcija, v okviru katerega bo izpeljan projekt izgradnje celovite komunalne infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju občin Ravne in Prevalje. Med štirimi ustanovitelji Konzorcija sta poleg pobudnika, to je družbe Petrol, še obe zainteresirani občini, Ravne in Prevalje, ter družba Energetika Ravne.

Konzorcij – predvidoma ustanovljen za obdobje 36 mesecev oziroma za čas trajanja projekta – bo omogočil poenoten in celovit pristop k projektu izvedbe ustrezne komunalne infrastrukture, po katerem bo namesto več čistilnih naprav na območju občine Ravne in Prevalje zgrajena ena sama. Po mnenju ustanoviteljev je takšen način reševanja problema odpadnih in komunalnih voda najbolj racionalen, sočasno pa omogoča tudi največje sinergijske učinke. Odločanje o načinu in poteku izvedbe projekta bo koordinirano, možni viri financiranja bodo usklajeni s terminskim načrtom, poenotena bo tudi izbira najugodnejših izvajalcev pri pripravi potrebne dokumentacije in v kasnejši izvedbeni fazi projekta. Navzkrižja interesov in z njim povezanega blokiranja odločitev torej ne bo.

Interes občin Ravne in Prevalje je povsem transparenten; obe na ta način uresničujeta zahteve svojih občanov po ustrezni komunalni opremljenosti. Enako velja za Energetiko, saj zagotavljanje ustrezne komunalne infrastrukture predstavlja sestavni del njene temeljne dejavnosti, sočasno pa Energetika v Konzorciju zastopa tudi vsa ostala podjetja znotraj Slovenskih železarn, ki delujejo na lokaciji nekdanje ravenske železarne in so tako zavezana k reševanju problematike tehnoloških odpadnih voda.

Delniška družba Petrol pa v sodelovanju pri večjih ekoloških projektih in drugih komunalnih storitvah vidi predvsem dobro priložnost za uresničevanje svoje dolgoročne strategije širjenja na širše energetsko področje. Prvi korak v tej smeri je bil storjen že v letu 2000, in sicer z vstopom Petrola v družbo Aquasystems, ki ima koncesijo za izgradnjo čistilne naprave in čiščenje komunalnih odpadnih voda na mariborskem področju. Vključitev v Konzorcij pa predstavlja prvega od dveh tovrstnih projektov, ki ju Petrol načrtuje za letošnje leto.

Sicer pa je članstvo v Konzorciju pogojeno izključno s podpisom in s spoštovanjem določil konzorcialne pogodbe, kar pomeni, da v Konzorcij lahko pristopijo vsi, ki v realizaciji omenjenega projekta vidijo poslovno priložnost.