O-STA

E-računi so razvojna priložnost za gospodarstvo

Elektronsko poslovanje, ki ga poganja prehod na e-račune, napoveduje gospodarsko rast in nova delovna mesta.

Organizacije že vrsto let uporabljajo informacijske sisteme, s katerimi so digitalizirale svoje interne poslovne procese. Ne glede na hiter razvoj informacijske podpore pri poslovanju pa se je poslovanje med poslovnimi subjekti ohranilo v papirni obliki. Danes podjetja in organizacije v javnem sektorju ugotavljajo, da papirno poslovanje ni samo časovno neučinkovito, ampak je tudi drago in podvrženo napakam. Posledično papirno poslovanje zavira poslovno uspešnost in predvsem podjetjem, ki morajo tekmovati z globalno konkurenco, zmanjšuje agilnost in vitkost. Osrednji cilj elektronskega poslovanja je torej povečanje poslovne uspešnosti prek večje učinkovitosti in kakovosti poslovanja.

Pri elektronskem poslovanju gre po definiciji za to, da se elektronski dokument pripravi z elektronsko opremo za obdelavo in shranjevanje podatkov ter se od pošiljatelja do prejemnika v celoti prenaša, pošilja in sprejema elektronsko. Elektronsko poslovanje med podjetji je že lani dobro uredila zadnja novela Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G), vendar se podjetja kljub temu, predvsem zaradi pomanjkanja zaupanja in pomislekov glede varnosti dokumentov ter informacij, še niso množično odločila za e-poslovanje. Z novimi poenostavitvami akreditirane varne hrambe je polet elektronskemu poslovanju obetala z referendumsko pobudo zaustavljena novela Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA-A). In čeprav se Slovenija že skoraj desetletje trudi, da bi z različnimi zakonodajnimi okviri spodbudila elektronsko poslovanje, je opaznejše premike na tem področju možno opaziti šele letos. Zahvala za to gre predvsem Zakonu o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU-A), ki je vsem proračunskim uporabnikom naložil, da s 1. 1. 2015 sprejemajo izključno e-račune. Glede na to, da je v Sloveniji prek 2.800 proračunskih porabnikov in prek 20.000 stalnih dobaviteljev, pri čemer pa je občasnih dobaviteljev blaga in storitve javnemu sektorju bistveno več, gre pričakovati razmah e-poslovanja ne samo v javnem ampak tudi zasebnem sektorju, saj bodo podjetja tudi med seboj lahko izmenjavala e-račune.

Poslovni preskok

Uporaba e-računov pomeni bistveno več kot samo zamenjavo papirnega računa z elektronskim dokumentom. Po eni strani gre za veliko znižanje stroškov, z do 14 eur za en papirni račun na do 1 eur za elektronski račun obliki xml. Še bolj pomembna pa je avtomatizacija procesa izdaje in obdelave, ki pospeši poslovne procese, zmanjša število napak, izboljša nadzor in poenostavi revizijsko sledljivost. Z uporabo e-računov podjetja in ustanove v javnem sektorju lahko razvijejo celo vrsto elektronskih storitev, s katerimi ustvarijo nove prihodke, znižajo stroške, dodatno poenostavijo svoje interno poslovanje ter izboljšajo podporne storitve za kupce oziroma uporabnike.

Z uporabo elektronskega poslovanja pridobijo povsem nov pomen tudi storitve računalništva v oblaku, ki so strateška usmeritev Evropske unije tako z vidika gospodarske rasti kot ustvarjanja novih delovnih mest. V Evropski uniji se namreč pričakuje, da bo do konca leta 2016 več kot 50 odstotkov vseh storitev IKT prihajalo iz računalniških oblakov. Prav računalništvo v oblaku bo po napovedih Evropske komisije do leta 2020 povečalo bruto domači proizvod EU-ja za 160 milijard evrov letno. Med letoma 2015 in 2020 pa se bo v EU s storitvami računalništva v oblaku ustvarilo za kar 600 milijard evrov prihodkov.

SAOP narekuje razvoj informacijske podpore e-poslovanju

Podjetje SAOP je vodilni proizvajalec informacijskih sistemov za celovito elektronsko poslovanje podjetij in ustanov v javnem sektorju. Poleg prilagojenih poslovnih informacijskih sistemov miniMAX in iCenter ponuja dovršen dokumentni sistem eRegistrator. Ta omogoča med drugim enostavno prejemanje in izdajanje e-računov, celovito podporo elektronski likvidaciji ter povezavo na različne ponudnike storitev dolgoročne hrambe. Zlasti slednje je izjemnega pomena za javni sektor, da zadostijo zahtevanim zakonskim podlagam za brezpapirno poslovanje. Bistvena prednost SAOP-ovih rešitev je, da uporabniki na enem mestu dobijo tesno povezano procesno, dokumentno in arhivsko rešitev, ki jim omogoča, da prav vse postopke izvedejo izključno v elektronski obliki, v skladu z vsemi zakonskimi zahtevami, tehničnimi priporočili in dobrimi praksami.

Kot opažajo v podjetju, se povpraševanje po podpori e-poslovanju povečuje v gospodarstvu in javnem sektorju. Tako za letošnje leto prav na račun povečanja prodaje programskih modulov za e-poslovanje in dokumentnega sistema eRegistrator pričakujejo več kot 100-odstotno rast prihodka na področju dokumentnih sistemov in e-poslovanja. Podjetje bo do poletja izvedlo tudi več izobraževalnih seminarjev, na katerih bodo predvsem organizacijam iz javnega sektorja pojasnjevali zakonske zahteve glede prejema in izdaje e-računov ter jim predstavljali konkretne rešitve, s katerimi lahko že danes začnejo poslovati elektronsko.

-Konec sporočila-

Viri

· More clout for cloud computing: http://ec.europa.eu/news/science/120927_en.htm

· European Cloud Computing Strategy: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/european-cloud-computing-strategy

O podjetju SAOP

Podjetje SAOP je bilo ustanovljeno leta 1987 in med prvimi na slovenskem tržišču ponudilo lastno programsko opremo. Kot vodilni za razvoj poslovnih programskih rešitev in storitev za računovodske servise, podjetja ter javne ustanove, zaposlujejo več kot 70 visoko izobraženih strokovnjakov. Njihove rešitve uporablja prek 3.700 strank ter več kot 25.000 uporabnikov v Sloveniji, Srbiji in na Hrvaškem. Za inovativnost so prejeli že več nagrad državnega in mednarodnega pomena, njihovo pozitivno naravnanost pa potrjujeta tudi certifikat Družini prijazno podjetje ter osvojena nagrada Zlata nit za najboljšega zaposlovalca.

Dodatne informacije

Novinarsko središče - Logotipi SAOP, fotografije, vsebinski članki...

Peter Krkoč, Vodja marketinga in odnosov z javnostjo

SAOP d.o.o.
Cesta Goriške fronte 46
5290 Šempeter pri Gorici

M: 031 604 851
E: peter.krkoc@saop.si
F: 05 / 393 81 36
S: www.saop.si