O-STA

Svež veter v energetiki - tehnologija za odprt, integriran in prilagodljiv energetski trg

Uvajanje obnovljivih virov energije postaja vedno bolj aktualno glede na trenutno rast cen energije in napovedi o nadaljnjem višanju. Hkrati predstavlja vključevanje obnovljivih virov zaradi značilnih nihanj v razpoložljivosti in porazdeljene proizvodnje velik izziv, tako za dobavitelje kot za odjemalce. Poglavitni izziv za dobavitelje električne energije predstavlja ustrezno koordiniranje razpršenih virov energije in čezmejno izravnavanje trgov, medtem ko odjemalci iščejo načine, kako se odzvati na razširitve energetskega trga. Problematike vključevanja se zavedajo tudi partnerji pri projektu FINESCE, ki razvijajo rešitve in stremijo k izboljšavam za večjo interoperabilnost elektroenergetskega sistema, ki bodo omogočale uravnavanje nihanj proizvodnih zmogljivosti iz različnih obnovljivih virov. Podjetje XLAB prispeva k projektu z razvojem vizualizacijskega orodja za celovit pregled nad podatki o virih energije.

Napovedi kažejo, da se bodo do leta 2018 večja mesta napajala le s sončno energijo. (Vir: www.finesce.eu)

Značilnost obnovljivih virov energije - vetrnih in sončnih - je nihanje v njihovi razpoložljivosti in porazdeljena proizvodnja. Tipično so sončne in vetrne elektrarne postavljene v okolje, ki zagotavlja najvišjo možno količino proizvedene energije, kar je običajno daleč stran od obstoječih prenosnih zmogljivosti in končnih uporabnikov. Nihanja v razpoložljivosti skupaj z geografskimi neravnovesji zahtevajo stalno spremljanje in uravnavanje. Infrastruktura, ki bo omogočala vključevanje obnovljivih virov energije, bo na dolgi rok pripomogla k znižanju stroškov in, nenazadnje, pomenila velik okoljevarstven doprinos. V podjetju XLAB deluje projektna skupina, ki razvija informacijske rešitve za upravljanje in spremljanje razpršenih virov energije in optimizacijo energetske učinkovitosti.

Zelena tehnologija ...

Projekt Finesce (Future INtErnet Smart Utility ServiCEs ) je del programa FI-PPP, ki ga podpira Evropska Unija v okviru FP7. Cilj je prispevati k razvoju infrastrukture in pametnih aplikacij, namenjenih vključevanju obnovljivih virov in zagotavljanju električne mobilnosti.

Gre za v osnovi velik konzorcij, ki je v letu dni postavil veliko resničnih pilotov s pravimi ljudmi, ki bodo pomagali razumeti tehnološke, logistične, psihološke in družbene izzive pri uporabi porazdeljenih virov energije, pametnih omrežij ipd. XLAB se je priključil konzorciju kot nov polnopravni član konzorcija, da bi svoje znanje, izkušnje in ideje uporabili na platformi, ki jo gradi FINESCE, in tako povečali njeno uporabnost in potencialni domet na trgu.

Tehnologija, ki jo razvija XLAB, bo nudila celovit pregled nad podatki o virih energije, vklučevala bo podatke o vremenu, temperaturi in druge podatke v realnem času ali na podlagi preteklih merjenj. Geografsko informacijski sistem GAEA+ bo prikazoval sloje z informacijami o malih elektrarnah, ki so del razpršene proizvodnje, služil kot podlaga za topološki prikaz povezav v distribucijskem omrežju, ter o porabnikih npr. v pametnem naselju. Tehnologija bo nameščena na testnih lokacijah Aachen (Smart Plant), Horsens (Smart Village) in Malmö (Smart Buildings).

... in zelena proizvodnja

Podjetja, ki se bodo ustrezno in pravočasno odzvala na spremembe v omrežju in hkrati omejila izgube energije v proizvodnih procesih bodo pridobila znatno konkurenčno prednost. Kot odgovor na potrebe po optimizaciji je bil v okviru projekta SPEU (razvoj e-storitev 2012-2014, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in sport, RS) razvit spletni portal za spremljanje energetske učinkovitosti. Namenjen je sektorju industrijskih in poslovnih uporabnikov za spremljanje učinkovite rabe različnih energentov. V tej spletni aplikaciji je moč slediti meritvam porabe električne energije, ki se hranijo v podatkovni bazi računalniškega oblaka. Omogoča vizualizacijo stroškov, proženje alarmov in izračun ter vizualizacijo posebnih indikatorjev porabe energentov. Aplikacija omogoča tudi primerjalno vrednotenje indikatorjev (benchmarking), preko samostojnega analitičnega modula pa napoved porabe energije. Tako podpira vrednotenje ukrepov in investicij na področju povečanja energetske učinkovitosti, sprejemanje nadaljnjih odločitev, kar vodi k zmanjšanju stroškov in konkurenčnejšemu nastopu na trgu.

Storitveni portal za spremljanje energetske učinkovitosti je pripeljan do faze pilotnega obratovanja v predkonkurenčnem okolju, v katerega so vključeni vsi partnerji konzorcija INEA, DOMEL in XLAB.

Pripis k grafiki št. 3: Portal SPEU za spremljanje porabe - primerjava s preteklimi merjenji

Za dodatne informacije o projektu SPEU obiščite: http://www.xlab.si/rd/finished-projects/speu/

Video o projektu FINESCE: http://www.finesce.eu/Project_Videos.html