O-STA

Uspešna prijava Občine Črnomelj na dva javna razpisa Ministrstva za kmetijstvo in okolje

Občina Črnomelj je bila uspešna pri dveh prijavah na javni razpis Ministrstva za kmetijstvo in okolje za pridobitev sredstev za izvedbo agromelioracij na komasacijskem območju Griblje - Cerkvišče in komasacijskem območju Dragatuško polje in tako pridobila pravico do nepovratnih sredstev v skupni višini 574.782,67 EUR. Delež javnega financiranja znaša 100 odstotkov upravičenih stroškov (od tega znaša delež EU 75% in delež RS 25%), investitor Občina Črnomelj pa zagotavlja lastni delež, to je 22 % DDV. Projekta delno financira Evropska unija iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropa investira v podeželje in se izvajata v okviru ukrepa 125 Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva v okviru Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007-2013.

V komasacijo Griblje - Cerkvišče je zajetih 171 ha zemljišč, v agromelioracijo Dragatuško polje pa 135 ha zemljišč. Načrtovana agromelioracijska dela obsegajo ureditev poljskih poti, sanacijo zarasti, depresij in brežin. Trenutno teče postopek izbire izvajalca za izvedbo agromelioracijskih del na obeh komasacijskih območjih. Oba projekta bosta zaključena maja 2015.

Županja Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.