O-STA

6. redna seja Sveta ORP Pokolpje

Včeraj se je na svoji 6. redni seji sestal Svet Območnega razvojnega partnerstva Pokolpje, ki je imel na dnevnem redu le eno točko, in sicer "Problematiko financiranja Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore Pokolpju v obdobju 2011-2016 v letih 2014, 2015 in 2016". Seje so se poleg članov sveta udeležili tudi predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki so koordinator programa Pokolpje.

Na seji je bilo podrobneje predstavljeno problemsko območje Pokolpja v povezavi z izvajanjem programa Pokolpje. Do sedaj je bil program realiziran v višini 26 mio EUR, medtem ko je planiranih sredstev v višini 287 mio EUR. Člane sveta ORP je najbolj zanimalo, ali so zagotovljena sredstva za izvajanje programa, še posebej na ukrepu 1: program spodbujanja konkurenčnosti Pokolpja in instrumenta 1.1: ustvarjanje novih delovnih mest z investicijami podjetij v nove programe. S strani ministrstva pristojnega za regionalni razvoj je bilo povedano, da je javni razpis za izvedbo navedenega instrumenta pripravljen, torej je denar zagotovljen, potrebno pa je počakati na sprejem nove uredbe o državnih pomočeh in novega ministra. Po besedah predstavnika navedenega ministrstva izvedba programa Pokolpje ni ogrožena in v proračunu za leto 2015 so trenutno zagotovljena sredstva v skladu s planom.

Svet ORP je v sled slabe realizacije programa Pokolpje in v luči napovedanih varčevalnih ukrepov Vlade RS sprejel, da se vztraja pri celotni realizaciji programa Pokolpje, da se čim prej skliče sestanek z ministrstvo pristojnim za infrastrukturo in prostor glede pospešitve izvajanja ukrepa 6, ki vključuje prometno infrastrukturo v Pokolpju ter da se pridobi informacija glede razpoložljivih sredstev za izvajanje programa Pokolpje v letih 2014 in 2016 ter kaj bo po letu 2016, v kolikor program ne bo realiziran oz. ne bo dosegel želenih učinkov.

Člani Sveta ORP ugotavljajo, da je nujno potrebno pospešiti izvajanje programa Pokolpje, nikakor pa ne omejiti ali celo ustaviti njegovo izvajanje. Območje Pokolpja mora ostati tudi v bodoče prednostno območje razvojnih politik, kjer se morajo izvajati ukrepi endogene razvojne politike države.

Predsednica Sveta ORP Pokolpje

Mojca Čemas Stjepanovič