O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v decembru 2002

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu decembru lastnika zamenjalo 49.554 delnic Petrola. 27.876 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 21.678 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu decembru zmanjšalo za 58; konec novembra jih je bilo 47.298, konec decembra pa 47.240.

V strukturi delničarjev v decembru ni prišlo do vidnejših sprememb. Svoj delež so povečale DZU in banke. Deleži Slovenske odškodninske družbe, Slovenske razvojne družbe, zavarovalnic in sklada lastnih delnic so ostali enaki, deleži drugih skupin pa so se zmanjšali.

30. decembra je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 10.390 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,50 - odstotni lastniški delež. Delež tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec zmanjšal 0,03 odstotne točke.

Skupni borzni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v decembru dosegel 47.247 lotov ali 1.970.201.652 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan decembra znašal 41.009 tolarjev in je bil za 2,3 odstotka nižji od njenega enotnega tečaja na prvi dan decembrskega trgovanja, ki je znašal 41.971 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu decembru je delnica Petrola dosegla 4. decembra, ko je znašal 42.349 tolarjev, najnižjega pa 16.12.2002 in sicer 40.208 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v decembru znaša 41.233 tolarjev.