O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v januarju 2003

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu januarju lastnika zamenjalo 20.246 delnic Petrola. 14.196 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 6.077 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu januarju zmanjšalo za 101; konec decembra jih je bilo 47.240, konec januarja pa 47.131.

V strukturi delničarjev v januarju ni prišlo do vidnejših sprememb.

31. januarja je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 10.440 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,50 - odstotni lastniški delež. Število tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec povečalo za 50.

Skupni borzni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v januarju dosegel 19.207 lotov ali 772.719.125 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan januarja znašal 40.471 tolarjev in je bil za 1,2 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na prvi dan januarskega trgovanja, ki je znašal 39.982 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu januarju je delnica Petrola dosegla 24. januarja, ko je znašal 41.389 tolarjev, najnižjega pa 9.1.2003 in sicer 38.883 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v januarja znaša 40.253 tolarjev.