O-STA

Renault je dosegel zastavljene cilje

FInANČNI REZULTATI 2014

Renault je dosegel zastavljene cilje.

  • Povečanje števila registriranih vozil za 3,2 odstotka - na 2,7 milijona vozil.
  • Poslovni prihodki skupine v višini 41.055 milijonov evrov (+0,3 odstotka). Brez učinka menjalnih tečajev: rast v višini 3,1 odstotka.
  • Marža iz osnovne dejavnosti Skupine: 1.609 milijonov evrov oz. 3,9 odstotka poslovnih prihodkov (1.242 milijonov evrov oz. 3,0 odstotka poslovnih prihodkov v letu 2013).
  • Marža iz osnovne dejavnosti avtomobilske dejavnosti: 858 milijonov evrov (495 milijonov evrov v letu 2013) oz. 2,2 odstotka (1,3 odstotka v letu 2013).
  • Rezultat poslovanja Skupine v višini 1.105 milijonov evrov (-34 milijonov evrov v letu 2013).
  • Čisti dobiček v višini 1.998 milijonov evrov (695 milijonov evrov v letu 2013).
  • Pozitiven operativni prosti denarni tok avtomobilske dejavnosti v višini 1.083 milijonov evrov.

"Dosegli smo vse cilje, ki smo si jih zastavili za leto 2014. S to novo etapo smo na dobri poti, da uresničimo svoj strateški načrt "Renault Drive the Change". V letu 2015 bomo prekoračili nov mejnik s pomočjo ofenzive proizvodov, kakršne v zgodovini Renaulta še ni bilo," je izjavil Carlos Ghosn, predsednik - generalni direktor Renaulta.

V letu 2014 so poslovni prihodki Skupine dosegli 41.055 milijonov evrov, kar pomeni povišanje za 0,3 odstotka glede na leto 2013. Če ne upoštevamo učinka menjalnih tečajev, so ti zrasli za 3,1 odstotka.

Prispevek avtomobilske dejavnosti k prihodkom dosega 38.874 milijonov evrov in se je prav tako povečal za 0,3 odstotka v primerjavi z letom 2013. Skupina je negativen učinek menjalnih tečajev kompenzirala s povišanjem cen izven Evrope in z velikim povečanjem prodaje sestavnih delov in vozil svojim partnerjem.

Marža iz osnovne dejavnosti Skupine znaša 1.609 milijonov evrov (1.242 milijonov evrov v letu 2013) in predstavlja 3,9 odstotka poslovnih prihodkov (3,0 odstotka v letu 2013).

Marža iz osnovne dejavnosti za avtomobilsko dejavnost se je povečala s 363 milijonov evrov na 858 milijonov evrov in je dosegla 2,2 odstotka poslovnih prihodkov. Tako učinkovitost smo dosegli zaradi znižanja stroškov in povečanja aktivnosti ter kljub neugodnemu vplivu menjalnih tečajev in obogatitvi nekaterih modelov, ki so pred iztekom svoje življenjske dobe.

Prispevek financiranja prodaje k marži iz osnovne dejavnosti Skupine dosega 751 milijonov evrov (747 milijonov evrov v letu 2013). Taka stabilnost je posledica znižanja neto bančnega dobička, ki smo ga kompenzirali z zvišanjem neporavnanih dolgov in z razvojem na področju storitev. Strošek tveganj ostaja stabilen pri 0,43 odstotka.

Drugi proizvodi in stroški poslovanja so negativni in znašajo 504 milijone evrov, predvsem zaradi stroškov prestrukturiranja v višini 305 milijonov evrov in zaradi odpisa sredstev višini 153 milijonov evrov.

Tako rezultat poslovanja Skupine znaša 1.105 milijonov evrov v primerjavi z -34 milijoni evrov v letu 2013. To izboljšanje pojasnjujemo s povečanjem marže iz osnovne dejavnosti in z znižanjem drugih stroškov poslovanja za 772 milijonov evrov.

Prispevek povezanih podjetij, zlasti Nissana, dosega 1.362 milijonov evrov v (1.444 milijonov evrov v letu 2013), potem ko je upoštevan negativen prispevek AVTOVAZ-a v višini -182 milijonov evrov.

Čisti dobiček znaša 1.998 milijonov evrov in čisti dobiček - delež Skupine 1.890 milijonov evrov (6,92 evrov na delnico, medtem ko je v letu 2013 znašal 2,15 evra na delnico).

Operativni prosti denarni tok avtomobilske dejavnosti je pozitiven in znaša 1.083 milijonov evrov, in to zlasti zaradi povečanja operativne dobičkonosnosti in po upoštevanju pozitivne spremembe potreb po obratnih sredstvih v višini 596 milijonov evrov v tem obdobju.

Dividenda v višini 1,90 evra na delnico (1,72 evra v prejšnjem letu) bo predložena v odobritev na naslednji generalni skupščini delničarjev.

OBETI ZA 2015

Kljub gospodarski negotovosti v številnih državah bi moralo svetovno povpraševanje po avtomobilih v letu 2015 še naprej rasti (+2 odstotka). Tudi evropsko tržišče naj bi zabeležilo rahlo rast v višini 2 odstotkov, medtem ko na naših glavnih rastočih tržiščih pričakujemo veliko nestabilnost.

V tem kontekstu Skupina Renault namerava:

- znova povečati število registriranih vozil in poslovni prihodek (pri stabilnem menjalnem tečaju);

- nadaljevati s povečevanjem marže iz osnovne dejavnosti Skupine in avtomobilske dejavnosti ter

- ustvariti pozitiven operativni prosti denarni tok avtomobilske dejavnosti.

Konsolidirani rezultati Renaulta

V milijonih evrov20142013Razlika
Poslovni prihodki Skupine41.05540.932+0,3 %
Marža iz osnovne dejavnosti V odstotkih poslovnih prihodkov1.609 3,9 %1.242 3,0 %+367 +0,9 točke
Ostali prihodki in stroški poslovanja-504-1.276+772
Rezultat poslovanja1.105-34+1.139
Finančni rezultat-333-282-51
Delež v dobičku povezanih podjetij SME1.3621.444-82
Od tega : NISSAN1.5591.498+61
AVTOVAZ-182-34-148
Tekoči in odloženi davki-136-433+297
Čisti dobiček1.998695+1.303
Čisti dobiček, delež Skupine1.890586+1.304
Operativni prosti denarni tok avtomobilske dejavnosti1.083827+256

DODATNE INFORMACIJE

Konsolidirane računovodske izkaze Skupine in družbene račune Renaulta SA na dan 31. decembra 2014 je zaključil Upravni odbor 11. februarja 2015. Revizorji Skupine so izvedli presojo omenjenih kontov; poročila o presojah za potrditev konsolidiranih računovodskih izkazov in družbenih kontov so v pripravi. Letno finančno poročilo s popolno analizo finančnih rezultatov za leto 2014 je na voljo na www.renault.com v rubriki "Finance".

Več informacij za medije: Renault Presse, Hélène Mazier +33 (0)1 76 84 39 59

Internetne strani: www.media.renault.com - www.renault.com