O-STA

Skupina Renault je nadaljevala s svojo rastjo in dosegla rekordno polletno maržo iz osnovne dejavnosti

Število registracij se je povečalo za 10,4 %, na 1,88 milijona enot.

Poslovni prihodki Skupine so se zvišali za 17,3 %, kar znaša 29.537 milijonov evrov (+12,2 % brez vpliva uskladitve z Avtovazom (1) ).

Marža iz osnovne dejavnosti Skupine v višini 1.820 milijonov evrov predstavlja 6,2 % poslovnih prihodkov. Brez upoštevanja Avtovaza se je marža iz osnovne dejavnosti povečala za 17,9 % in znaša 1.817 milijonov evrov (6,4 % poslovnih prihodkov v primerjavi s 6,1 % v prvi polovici leta 2016).

Rezultat poslovanja Skupine znaša 1.789 milijonov evrov (+21,2 %) v primerjavi z 1.476 milijoni evrov.

Neto rezultat znaša 2.416 milijonov evrov (+54,2 %) v primerjavi z 1.567 milijoni evrov.

Pozitivni prosti operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti je dosegel 358 milijonov evrov.

Skupina potrjuje svoje letne cilje.

"Skupina objavlja nove rekordne rezultate v prvi polovici leta. Ti dosežki so plod našega načrta prenove prodajne palete, geografske širitve ter zavzetosti vseh zaposlenih. Uspešni rezultati predstavljajo trdne temelje za uresničevanje našega prihodnjega strateškega načrta in potrjujejo naše cilje za letošnje leto," je izjavil predsednik in generalni direktor Renaulta Carlos Ghosn.

Boulogne-Billancourt, 28/07/2017 - Poslovni prihodki Skupine dosegajo 29.537 milijonov evrov

(+17,3 %). Brez vpliva prilagoditve s podjetjem Avtovaz so se poslovni prihodki Skupine povečali za 12,2 % in dosegli 28.246 milijonov evrov (+11,3 % brez učinka menjalnih tečajev).

(1) Uskladitev računovodskih izkazov podjetja Avtovaz z njegovo globalno vključitvijo 1. januarja 2017.

Renault Presse

Tel.: +331 76 84 63 36 renault.media@renault.com

Sites internet: www.media.renault.com - www.group.renault.com Suivez nous sur Twitter : @Groupe_Renault

Poslovni prihodki avtomobilske dejavnosti brez Avtovaza znašajo 26.995 milijonov evrov

(+12,1 %) zlasti zaradi večjih količin (+4,4 točke). Večja prodaja partnerjem je k tej rasti prispevala 2,5 točke. Kaže dinamiko naše dejavnosti v Iranu in na Kitajskem in prodajo sestavljenih vozil v Evropi (zlasti z zagonom proizvodnje nissan micra). Učinek cen (+2,3 točke) se kaže predvsem v višjih cenah zaradi obnove modelov. Učinek menjalnih tečajev je pozitiven in znaša 0,8 točke.

Marža iz osnovne dejavnosti Skupine v višini 1.820 milijonov evrov predstavlja 6,2 % poslovnih prihodkov.

Marža iz osnovne avtomobilske dejavnosti brez Avtovaza se je zvišala za 171 milijonov evrov

(+15,3 %), na 1.292 milijonov evrov in dosega 4,8 % poslovnih prihodkov v primerjavi s 4,7 % v prvi polovici leta 2016. Rezultati so doseženi zaradi močno povečane dejavnosti (pozitiven učinek v višini 346 milijonov evrov) in znižanja industrijskih stroškov (204 milijone evrov pozitivnega učinka). Učinka razmerja med stopnjo opremljenosti in ceno proizvodov tako kot v letu 2016 zaradi višjih cen v državah v razvoju za blažitev devalvacije lokalnega denarja ni in je negativen v višini 180 milijonov evrov. Surovine imajo negativen vpliv v višini 132 milijonov evrov. Vpliv lokalnega denarja (-99 milijonov evrov) je rahlo negativen, kar v prvi vrsti kaže na padec vrednosti funta.

Marža iz osnovne dejavnosti Avtovaza znaša 3 milijone evrov oz. 0,2 % njegovih prihodkov. Naj spomnimo, da leta 2016 Avtovaz ni bil usklajen z računovodskimi izkazi Skupine Renault.

Prispevek financiranja prodaje k marži iz osnovne dejavnosti Skupine je dosegel 525 milijonov evrov v primerjavi s 420 milijoni evrov v prvem polletju 2016. Do povečanja je prišlo zaradi velikega napredka pri bruto finančni marži, v povezavi s povečanimi potrebami po financiranju. Stroški tveganja so se stabilizirali na rekordni ravni, in sicer znašajo 0,29 % proizvodnega sredstva (0,30 % v prvem poletju 2016).

Drugi prihodki in stroški poslovanja so se v tem polletju izboljšali (-31 milijonov evrov v primerjavi z -65 milijonov evrov v prvem polletju 2016), zlasti zaradi pozitivne vrednosti pri prodaji.

Rezultat poslovanja Skupine znaša 1.789 milijonov evrov v primerjavi z 1.476 milijoni evrov v prvem polletju 2016 (+21,2 %). Boljši rezultat smo dosegli zaradi višje marže iz osnovne dejavnosti in znižanja drugih stroškov poslovanja.

Finančni rezultat znaša -211 milijonov evrov v primerjavi s -67 milijoni evrov v 1. polletju 2016. Do poslabšanja je prišlo zaradi prve uskladitve s finančnim rezultatom Avtovaza za -64 milijone evrov kot tudi z negativnim razvojem drugih finančnih elementov.

Prispevek povezanih podjetij, predvsem Nissana, dosega 1.317 milijonov evrov, v primerjavi z 678 milijoni evrov v prvem polletju 2016. Prispevek Nissana v prvem četrtletju vključuje izjemen prihodek na račun prodaje deleža v kapitalu dobavitelja Calsonic Kansei.

Renault Presse

Tel.: +331 76 84 63 36 renault.media@renault.com

Sites internet: www.media.renault.com - www.group.renault.com Suivez nous sur Twitter : @Groupe_Renault

Tekoči in odloženi davki predstavljajo strošek v višini 479 milijonov evrov, ki je nižji za 41 milijonov evrov glede na leto 2016.

Neto rezultat znaša 2.416 milijonov evrov (+54,2 %), medtem ko neto rezultat Skupine dosega 2.379 milijonov evrov (8,77 evrov na delnico glede na 5,51 evrov na delnico v prvem polletju 2016).

Prosti operativni tok avtomobilske dejavnosti (vključno z Avtovazom) je pozitiven v višini 358 milijonov evrov po upoštevanju pozitivnega učinka gibanja potreb po obratnih sredstvih v višini 191 milijonov evrov.

30. junija 2017 so celotne zaloge (vključno z neodvisno mrežo) predstavljale 63 dni prodaje, medtem ko so tovrstne zaloge konec junija 2016 pokrivale 60 dni prodaje.

OBETI ZA 2017

V letu 2017 se na svetovnem tržišču pričakuje 1,5 do 2,5 % rast. Za evropski trg se pričakuje 2 % povišanje. Tudi francoski trg bi moral zrasti za 2 %.

Izven Evrope bi lahko ruski trg napredoval za več kot 5 % (predhodna predvidevanja za največ 5 %), brazilski trg za 5 % (predhodna predvidevanja so napovedovala stabilnost).

Kitajska (+5 %) in Indija (+8 %) bi morali nadaljevati s svojo dinamiko rasti.

V danih okoliščinah in po uskladitvi z Avtovazom Skupina Renault potrjuje svoje cilje za leto 2017, in sicer:

povečati svoje poslovne prihodke za več, kot je bil vpliv Avtovaza (pri stalnem menjalnem tečaju)*,

povečati maržo iz osnovne dejavnosti Skupine v evrih* ter

ustvariti pozitiven prosti operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti.

* V primerjavi z rezultati 2016, ki jih je objavila Skupina Renault.

Renault Presse

Tel.: +331 76 84 63 36 renault.media@renault.com

Sites internet: www.media.renault.com - www.group.renault.com Suivez nous sur Twitter : @Groupe_Renault

KONSOLIDIRANI REZULTATI SKUPINE RENAULT

V milijonih evrov1. poll. 20161. poll. 2017(1)Razlika

Poslovni prihodki Skupine25.18529.537
+4 352
Marža iz osnovne dejavnosti1.5411.820
+279
V odstotkih poslovnih prihodkov6,1 %6,2%
+0,1 točke
Ostali prihodki in stroški poslovanja-65-31
+34
Rezultat poslovanja1 4761 789
+313
Finančni rezultat-67-211
-144

Delež v rezultatu povezanih podjetij SME6781 317
+639
Od tega Nissan7491 288
+539

Tekoči in odloženi davki-520-479
+41
Neto rezultat1.5672.416
+849
Neto rezultat, delež Skupine1.5012.379
+878
Prosti operativni denarni tok avtomobilske dejavnosti+381+358
-23

(1) Uskladitev računovodskih izkazov Avtovaza z globalno vključitvijo 1. januarja 2017.

DODATNE INFORMACIJE

Konsolidirane računovodske izkaze Skupine z dne 30. junija 2017 je pregledal Upravni odbor dne 27. julija 2017.

Revizorji Skupine so izvedli presojo kontov, poročilo o polletnih finančnih podatkih pa je v pripravi.

Poročilo o aktivnosti s popolno analizo finančnih rezultatov za prvo polletje 2017 je na voljo na spletni strani www.group.renault.com v rubriki "Finance".

VEČ INFORMACIJ ZA MEDIJE:

Rie Yamane

rie.yamane@renault.com

+33 1 76 84 00 99

Renault Presse

Tel.: +331 76 84 63 36 renault.media@renault.com

-www.group.renault.com

@Groupe_Renault