O-STA

Izšla je nova številka Prikazov in analiz ARC Banke Slovenije

Obveščamo Vas, da je izšla nova številka Prikazov in analiz Analitsko raziskovalnega centra Banke Slovenije v kateri so objavljeni članki:

PRAZNOVANJE DESETE OBLETNICE BANKE SLOVENIJE

France Arhar

Otvoritveni govor na letni skupš ini č lanov Evropskega združenja za ban no zgodovino (EABH), v dneh 18. - 19. maja 2001 v Ljubljani.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/prikazi/Pr_2001_03/arhar.pdf (367 KB)

GIBANJE KAPITALSKE USTREZNOSTI BANK V SLOVENIJI TER VPLIV POVEZOVANJA BANK NA KAPITALSKO USTREZNOST BANK IN BAN NEGA SISTEMA

Franc Remšak

Tatjana Šuler

Povzetek

Prispevek se v prvem delu osredotoča na stanje regulative in na gibanje količnika kapitalske ustreznosti bank v Sloveniji v preteklih letih. Poudarjene so glavne značilnosti gibanja kapitala in tveganju prilagojene aktive in značilnosti v strukturi in velikosti obeh kategorij po posameznih skupinah bank. Velikost kapitala in tveganju prilagojene aktive za banke delujeta kot omejitveni dejavnik za nove naložbe v druge banke, bodisi zaradi njihove velikosti ali zaradi tega, ker obseg njihovih sedanjih naložb že v znatni meri znižuje kapitalsko ustreznost bank. V drugem delu ocenjujemo, kakšen je vpliv nakupov in združitev bank na njihovo kapitalsko ustreznost oziroma na kapitalsko ustreznost celotnega bančnega sistema. V zvezi s tem ugotavljamo, da je pri nakupih ključno razmerje med vrednostjo organizacije, ki jo banka kupuje in tveganju prilagojeno aktivo banke, medtem ko je vloga kapitala banke spremenljiva in odvisna od višine deleža. Na koncu ugotovimo, da je kapitalska ustreznost našega bančnega sistema razmeroma neobčutljiva na združitve bank in da so predvsem nakupi tisti, ki lahko prinesejo večje spremembe.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/prikazi/Pr_2001_03/remsak_suler.pdf (712 KB)

VREDNOSTNI PAPIRJI ZA ZAVAROVANJE TERJATEV V OKVIRU EVROPSKEGA SISTEMA CENTRALNIH BANK

Jože Bradeško

Cilka Ferjančič

Povzetek

Evropski sistem centralnih bank ima vzpostavljena pravila glede zavarovanja terjatev iz naslova izvajanja denarne politike in plačilnega prometa. Vse terjatve ESCB morajo biti zavarovane s premoženjem z liste 1 ali liste 2. Gre za prvovrstne vrednostne papirje in druge terjatve, ki jih na listo uvrsti ECB ali centralna banka članica ESCB. Med obema listama praviloma ni razlik glede kreditnega tveganja vključenih vrednostnih papirjev, v praksi pa se v večji meri uporablja lista 1 . V prispevku so povzeti kriteriji za uvrstitev vrednostnih papirjev na ustrezno listo, mehanizmi za obvladovanje tveganj in uporaba vrednostnih papirjev prek meja. Opisane so tudi posebnosti, značilne za države EU, ki (še) niso lanice EMU. Na koncu je obravnavan še primer Slovenije.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/prikazi/Pr_2001_03/bradesko_ferjancic.pdf (570 KB)

IMPLEMENTACIJA SISTEMA ZA DESEZONIRANJE ČASOVNIH VRST

Irena Komprej

Povzetek

Institucije, ki pripravljajo in objavljajo makroekonomske podatke, se slej ko prej soočijo z zahtevnim izzivom izdelovanja desezoniranih vrednosti časovnih vrst teh podatkov. V Banki Slovenije smo se odločili za izgradnjo novega sistema za desezoniranje, ker je bstoječi sistem tehni no in metodološko zastarel. V tem prispevku poročamo o izkušnjah, pridobljenih pri izdelavi sistema, ki je potekal v štirih sklopih, (1) izbira metode in programskega paketa za desezoniranje, (2) priprava primerne oblike vhodnih podatkov, (3) inicialna analiza vsake posamične časovne vrste ter (4) mehanizem za shranjevanje parametrov in rezultatov desezoniranja.

Celotna verzija: http://www.bsi.si/html/arc/prikazi/Pr_2001_03/komprej.pdf (513 KB)

Analitsko raziskovalni center Banke Slovenije objavlja štiri zbirke publikacij. Denarni pregled je namenjen pregledu tekočih ekonomskih gibanj, medtem ko v Napovedih predstavljamo oris predvidenih makroekonomskih dogajanj in projekcije kazalcev za prihodnji dve leti. V Delovnih gradivih so objavljeni rezultati krajših analiz, prispevki objavljeni v publikaciji Prikazi in analize pa obravnavajo vsa področja strokovnega interesa centralne banke. Denarni pregled izhaja mesečno, Prikazi in analize praviloma četrtletno. Delovna radiva nastajajo predvsem kot odziv na trenutne dogodke in prav tako kot Napovedi nimajo dolo enega datuma izhajanja.

Publikacije si lahko ogledate na strani http://www.bsi.si/html/arc/index.html
Na publikacije se lahko naro ite z elektronsko naro ilnico
http://www.bsi.si/html/arc/narocanje/default.asp

ali na naslov:

Banka Slovenije
Analitsko raziskovalni center