O-STA

Sporočilo družbe Petrol

Ljubljana, 31. marca - Nadzorni svet družbe Petrol je na današnji seji obravnaval in sprejel revidirane letne izkaze družbe Petrol. Skupina Petrol je leto 2002 zaključila z 277 milijardami tolarjev čistih prihodkov od prodaje. Njen kosmati poslovni izid je znašal 40,9 milijarde tolarjev, čisti poslovni izid pa 5,3 milijarde tolarjev. Naložbam v stalna sredstva je skupina namenila 20,7 milijarde tolarjev, razmerje med dolgoročnim dolgom in kapitalom pa je znašalo 18,4 odstotka. Kritje odhodkov za obresti z denarnim tokom je dobro, enako velja tudi za količnika tekoče in pospešene likvidnosti.

Skupina Petrol je v preteklem letu prodala 1,85 naftnih proizvodov, od tega devetdeset odstotkov na slovenskem trgu. Čiste prihodke od prodaje je glede na leto prej povečala za 2 odstotka, kosmati poslovni izid za 15 odstotkov, čisti poslovni izid pa kar za četrtino.

Prihodki od prodaje naftnih proizvodov so dosegli 245 milijard tolarjev, kar je na ravni leta 2001, prihodki od prodaje blaga za široko porabo pa 28,5 milijarde tolarjev oziroma 20 odstotkov več kot predhodno leto. Za 6 odstotkov so se glede na predhodno leto povečali tudi prihodki od storitev, ki znašajo 3,6 milijarde tolarjev.

Donosnost lastniškega kapitala se je s 6,76 odstotka, kolikor je znašala leto prej, v letu 2002 povzpela na 8,1 odstotka. Denarni dobiček na delnico se je glede na leto prej povzpel za 21,3 odstotka. Kapitalska donosnost delnice je bila 77,2-odstotna, kar skupaj z 2,6-odstotno dividendno donosnostjo predstavlja 79,8-odstotno donosnost delnice.

Razvojnim projektom je skupina Petrol v letu 2002 namenila kar 20,7 milijard tolarjev, kar je več kot četrtina vseh sredstev, ki jih do leta 2005 načrtuje investirati v svojo osrednjo dejavnost in v razvoj novih poslovnih področij.

V letu 2002 so bila naložbena sredstva namenjena predvsem širjenju maloprodajne mreže doma in v tujini ter razvoju skladiščne dejavnosti, okrepilo pa se je tudi delovanje skupine na energetskem področju. Koeficient dolgoročne zadolženosti skupine se je tako z 12,8, kolikor je znašal v letu 2001, do konca leta 2002 povzpel na 18,4. Takšno kapitalsko razmerje pa je zdravo in skupini pri nadaljnjem zadolževanju še vedno pušča odprte vse možnosti. Skupina Petrol bo tako tudi v letu 2003 na področju investicij izjemno aktivna.

Doseženi rezultati skupine Petrol za leto 2002 dokazujejo, da so razvojne strateške usmeritve pravilne, cilji pa jasno in realno opredeljeni. Skupina Petrol je tako leto zaključila z odličnim tržnim položajem in premoženjskim stanjem, zdravo kapitalsko sestavo ter z visokimi razvojnimi potenciali.