O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v april 2003

V aprilu je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 20.027 delnic, od tega 9.761 iz naslova borznega trgovanja in 10.266 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu aprilu zmanjšalo za 171; konec marca jih je bilo 46.856, konec aprila pa 46.685.

V strukturi delničarjev v aprilu ni prišlo do vidnejših sprememb.

30. aprila je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 11.422 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,55 - odstotni lastniški delež. Število tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec povečalo za 614.

Skupni borzni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v aprilu dosegel 18.941 lotov ali 744.982.253 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan aprila znašal 39.151 tolarjev in je bil za 0,36 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na prvi dan aprilskega trgovanja, ki je znašal 39.011 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu aprilu je delnica Petrola dosegla 8. aprila, ko je znašal 39.850 tolarjev, najnižjega pa 22.4. in sicer 38.984 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v aprilu znaša 39.248 tolarjev.