O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v juniju 2003

V juniju je bilo v delniški knjigi preknjiženo skupno 6.588 delnic, od tega 4.524 iz naslova borznega trgovanja in 2.064 iz naslova preknjižb na izvenborznem trgu.

Število delničarjev Petrola se je v mesecu juniju zmanjšalo za 154; konec maja jih je bilo 46.556, konec junija pa 46.402.

V strukturi delničarjev v juniju ni prišlo do vidnejših sprememb. 30.6. je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 11.477 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 0,55 - odstotni lastniški delež. Število tujih delničarjev se je glede na prejšnji mesec zmanjšalo za 26.

Skupni borzni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v juniju dosegel 4.363 lotov ali 169.697.839 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan junija znašal 38.504 tolarjev in je bil za 1 odstotek nižji od njenega enotnega tečaja na prvi dan junijskega trgovanja, ki je znašal 38.888 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu juniju je delnica Petrola dosegla 20. junija, ko je znašal 38.998 tolarjev, najnižjega pa 27.6. in sicer 38.708 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v juniju znaša 38.835 tolarjev.