O-STA

Posojilo konzorcija slovenskih bank za gradnjo avtocest

DARS je sklenil posojilno pogodbo z bančnim konzorcijem 18 slovenskih bank v višini 38 milijonov USD * Posojilo bo namenjeno za financiranje avtocestnih odsekov Vučja vas – Beltinci, hitra cesta 2B etapa skozi Maribor, Rebernice (Vipava – Razdrto) in Krška vas – Obrežje

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji je danes s konzorcijem slovenskih bank za financiranje gradnje avtocest sklenila posojilno pogodbo, s katero je najela posojilo v višini 38 milijonov USD v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 1.5.1999, kar znaša 6,8 milijarde SIT.

Bančni konzorcij za sofinanciranje gradnje slovenskih avtocest sestavlja 18 slovenskih bank, ki so junija 1995 sklenile pogodbo o ustanovitvi bančnega konzorcija za sofinanciranje gradnje slovenskih avtocest in pogodbo o finančnem sodelovanju pri financiranju izgradnje avtocest. Banka – agent pri danes sklenjenem sindiciranem posojilu je Nova Ljubljanska banka, d.d.

Pogodbena obrestna mera je spremenljiva in sicer tako, da je enaka osnovni obrestni meri (ponderirana aritmetična sredina obrestnih mer za bančne depozite nad enim letom – ocena 4,7% letno), povečani za obrestno maržo v višini 1,95 odstotne točke. Rok črpanja posojila je do vključno 30. junija 2002. Za vračilo posojila velja moratorij do leta 2007, od leta 2007 dalje pa je odplačilna doba 10 let (v 20 – tih polletnih obrokih).

Današnja pogodba je bila sklenjena na podlagi Zakona o soglasju in Zakona o poroštvu Republike Slovenije DARS-u za najetje kreditov za realizacijo gradnje avtocestnih odsekov iz NPIA (Ur. l. RS št. 31/99, z dne 30.4.1999, ZSDANP).