O-STA

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA 2016

Društvo Planet Zemlja je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije, razpisalo že sedmi vseslovenski natečaj za naziv "Planetu Zemlja prijazna občina". Tega so si letos prislužile občine Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Križevci (v kategoriji od 3.000 do 5.000 prebivalcev), Zreče (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), Žalec (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Ljubljana (v kategoriji Mestnih občin).

Na prireditvi bo organizator podelil tudi priznanja občinam, ki jim je naziv ušel iz rok, a je razlika med njimi in zmagovalnimi zelo majhna. Občine, ki si po oceni komisije zaslužijo priznanja so: Hoče-Slivnica, Kamnik, Velenje, Krško, Medvode, Piran, Velike Lašče, Sevnica, Vodice, Dobrovnik, Bistrica ob Sotli, Brda, Kočevje, Radovljica, Bohinj in Kanal ob Soči.

Nazive in priznanja bomo podelili na osrednji prireditvi sejma Narava-zdravje

v četrtek, 24. novembra ob 19h,

v dvorani Urška

na Gospodarskem razstavišču Ljubljana.

Vljudno vabljeni!

Za morebitne objave se vam najlepše zahvaljujemo, obenem pa vas vabimo, da se nam na podelitvi pridružite.

Fotografije s podelitve bomo objavili po dogodku na FB strani društva Planet Zemlja. Če boste potrebovali fotografije višje resolucije, nam to sporočite.

OBRAZLOŽITVE PREJEMNIKOV NAZIVA 2016:

RAZKRIŽJE

Občina vlaga v krepitev splošnokoristnih funkcij gozdov, kar ima ugoden vpliv na turizem ter ohranjanje kulturne dediščine. Občina je vpeta v naravovarstvo in se glede na finančne zmožnosti trudi z ureditvijo obstoječih javnih igrišč. V občini se zavedajo pomena orodij življenjskega cikla pri načrtovanju infrastrukture in prepoznavajo trajnost kot pomembno razvojno usmeritev. Zavedajo se tudi problematike, ki jo hrup predstavlja v bivalnem okolju in pri tem zelo aktivno sodelujejo z občani. Imajo jasne razvojne prioritete in znajo ustrezno oceniti potencial obnovljivih virov energije in odpadkov.

KRIŽEVCI

Manjša občina, ki zelo upošteva ohranjanje narave in ga tudi vključuje v redne aktivnosti. V sicer tipično kmetijski krajini, vidijo v gozdu smiselnost vlaganj v zelene oblike turizma, rekreacije in sprostitve. Standard, ki obravnava varnostne zahteve na otroških igriščih poznajo. Velja za vzorno občino na področju trajnostnega razvoja in vključevanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Načrtujejo izgradnjo sistema daljinskega ogrevanja na lesno biomaso, razumejo in znajo pa tudi ustrezno oceniti potencial odpadkov. Občina ima urejeno prevzemanje večine odpadkovnih tokov in pozna ter rešuje problematiko divjih odlagališč. Poznajo tudi postopke reciklaže gradbenih odpadkov. Zaposlene spodbujajo k trajnostnemu načinu prihoda na delo, vlagajo velike napore za izboljšanje prepoznavnosti občine kot naravi prijazne destinacije. Posebno pozornost namenjajo pridelavi zdrave in lokalno pridelane hrane.

ZREČE

Občina, ki kljub prioriteti gospodarstva in turizma, naravo jemlje kot svoj "adut". Urejeno imajo odlaganje večine odpadnih tokov, znatno gozdno posest pa tudi sami aktivno upravljajo. Aktivno sodelujejo v več naravovarstvenih projektih in poznajo Evropski standard, ki opredeljuje varnostne zahteve na otroških igriščih. Zelo pozitiven je njihov poudarek na lokalno pridelani hrani, načrtujejo pa tudi več ukrepov, za izboljšanje stanja, med drugim zmanjšanje hrupa, ki ga povzročajo industrijski obrati. Zavedajo se potrebe po dodatnem ozaveščanju o vplivih, ki jih hrup povzroča na zdravje in počutje ljudi, zato urejajo območja za učne in turistične dejavnosti v mirnem okolju. Lokalna in ekološka hrana je prisotna v javnih zavodih, vzpostavljeni so ekološki vrtovi/sadovnjaki. Občina je aktivna na področju izdelave celostne (trajnostne) prometne strategije in ima izdelan načrt ukrepov, ki bo na dolgi rok zagotavljal trajnostni razvoj turizma. Občina deluje povezovalno v regiji, vrednote trajnostnega razvoja pa prenaša na sosednje občine. Občina namenja sorazmerno veliko sredstev za okoljske investicije, ki združujejo komunalno urejanje, turistično ponudbo in investicije v učinkovito rabo energije.

ŽALEC

Občina uporablja neposredno komunikacijo z občankami in občani preko socialnih omrežij in zgledno skrbi za zaposlene v občinski upravi. V svojem proračunu vsako leto namenja denar za varstvo narave. Poleg svojega gozda občina premore kar tri gozdne učne poti, z občinskim odlokom pa so zavarovali mogočnejša drevesa. Občina predvideva gradnjo lesenih bivalnih in funkcionalnih objektov. Veliko pozornost posvečajo zavarovanju naravnega okolja in razvoju trajnostnega turizma ter naravoslovnih učnih poti. V občini so izvedli ukrepe za zmanjšanje hrupa gostinskih lokalov v bližini stanovanjskih objektov. Razširili so tudi območje občine, kjer so določene stopnje varstva pred hrupom in zgradili protihrupni zid na pobudo občanov. Občina ima zelo veliko otroških igrišč, prav tako pa tudi igrišča, ki so namenjena mladostnikom, kar seveda pozitivno vpliva na socializacijo vseh generacij. Imajo tudi igrala, namenjena uporabnikom na invalidskih vozičkih. Občina je opravila sanacijo otroških igrišč in nakup dodatnih igral. Oblikovali so postopek za čiščenje divjih odlagališč in redno izvajajo čiščenje. Občina je nedvomno pokazala inovativnost s pivsko fontano, idejo, ki temelji na lokalni tradiciji pivovarstva in nanjo naslanja turistični produkt. Imajo vzpostavljene vrtove in sadovnjake na šolah in vrtcih in podpirajo uživanje lokalno in ekološko pridelane hrane. Občina ima postavljeno strategijo razvoja prometne infrastrukture in se zaveda pomena uporabe nizko energetskih, okolju prijaznih avtomobilov. V občini vlagajo velike napore za izboljšanje prepoznavnosti občine kot naravi prijazne destinacije. Sprejeli so ambiciozne plane razvoja, ki so jih podkrepili s sorazmerno veliko pridobljenimi EU sredstvi. Uspeli so sanirati več stavb v javni lasti, imajo realen odnos do koncepta javno-zasebnega partnerstva, pripravljajo se na investicijo v sistem daljinskega ogrevanja in ustrezno vključujejo potencial toplotnih črpalk v strukturo virov za ogrevanje.

LJUBLJANA

Občina zasluži pohvalo za sistematičen in profesionalen pristop tako k načrtovanju kot tudi izvajanju komunikacijskih ter promocijskih projektov. Ohranjanje okolja je postala ena strateških tem na kateri mesto gradi svojo podobo. Način predstavitve je obiskovalcem prikazan na razumljiv in dostopen način, kar pripomore k popularizaciji zavedanja o varstvu okolja. Občina z veliko javnimi igrišči omogoča igro otrok različnih starostnih skupin in zmožnosti. Prestolnico zaznamujejo mestni parki in gozdovi, ki segajo v sam center mesta. Za gozdne površine tudi dobro skrbi, obenem pa ne spregleda vlaganja v znanje gozdnih posestnikov. Oskrba z električno energijo za vse objekte in opreme v lasti občine je iz 100 % obnovljivih virov energije, izvaja pa tudi aktivne ukrepe na področju trajnostnega transporta. Občina je pristopila k prenovi daljinskih sistemov, uvaja energetsko knjigovodstvo in centralen nadzorni sistem v stavbah v javni lasti. V občini potekajo številne aktivnosti in promocije v smeri ponovne uporabe, souporabe, premišljenega nakupovanja in spreminjanje prevladujočih potrošniških načinov. Občina ima urejeno prevzemanje različnih odpadkov, izvaja analizo divjih odlagališč in problematiko uspešno rešuje. Zelo so aktivni in uspešni pri podpiranju lokalno in ekološko pridelane hrane. Pohvalno je tudi zapiranje mestnega jedra za promet in promocija alternativnih načinov mobilnosti. Občina ima sprejeto strategijo razvoja prometne infrastrukture in izdelan poslovni model najema službenih avtomobilov z upoštevanjem okoljskih vidikov v življenjski dobi vozila. Občina je usmerjena k zmanjševanju vrednosti PM10 delcev in obremenjenosti s hrupom, uporablja zelena javna naročila in svoje občane informira o pomenu trajnostnega prometa.

društvo Planet Zemlja deluje v javnem interesu po ZON, ZVO in na področju vzgoje in izobraževanja

www.planet-zemlja.org

Ker nam ni vseeno!

O vseslovenskem natečaju Planetu Zemlja prijazna občina,

ki poteka pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Vlade Republike Slovenije

in v so-organizaciji Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije

Cilj natečaja je dvig ozaveščenosti o vplivu vseh odločitev lokalne skupnosti na okolje in dvig kvalitete bivanja občank in občanov s pomočjo vrednotenja ukrepov (ali stanja) s strani pristojnih ustanov (Zavod za gozdove RS, Direktorat za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Nacionalni institut za javno zdravje, zavod Tovarna trajnostnega turizma GoodPlace, Gospodarsko razstavišče Ljubljana, Gradbeni institut ZRMK, Zavod za varno igro, Zavod za varstvo narave, Zavod za gradbeništvo Slovenije in društvo Planet Zemlja).

Gre torej za projekt, ki nudi večplasten učinek - podatki ki jih posredujejo občine pomenijo dragoceno zbirko informacij strokovnjakom sodelujočih ustanov, medtem ko sodelovanje občinam prinašajo priznanje za njihovo odgovorno delo in motivacijo za naprej ter obilico namigov o tem, kako bi lahko lokalno okolje naredile še bolj prijazno, čisto in učinkovito. Od leta 2014 natečaj podpira tudi Skupnost občin Slovenije, od 2015 pa tudi Razvojne agencije Slovenije. Projektu je v letu 2016 podporo izrazilo tudi podjetje OVEN Elektro Maribor d.o.o..

2010

Društvo Planet Zemlja je leta 2010 prvič izvedlo natečaj, skozi katerega je želelo pridobiti sliko na področju osveščanja lokalnih skupnosti na področju okolje-varstva. Na povabilo se je odzvalo 33 občin (pretežno severovzhodne občine, od 3.000-10.000), v prvi kategoriji (do 3.000 prebivalcev) pa je naziv prejela občina Dobrovnik, v drugi (med 3.000 in 10.000 prebivalci) občina Vojnik in v kategoriji nad 10.000 prebivalcev, občina Celje.

2011

Leta 2011 je društvo področju okoljskega osveščanja dodalo še področje varovanja gozdov in ravnanja z odpadki. V ta namen so sodelovanje z društvom sprejeli na Agenciji RS za okolje in Zavodu RS za gozdove. Tako smo trem kategorijam najboljših, dodali še po dve mesti v posamezni kategoriji. Na povabilo se je odzvalo 35 občin (pretežno občine z nad 10.000 prebivalci), naziv so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Vojnik (med 3.000 in 10.000 prebivalcev) in občina Murska Sobota (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev). Priznanja so prejele tudi občine:

Hodoš in Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev); občini Kobarid in Trzin (med 3.000 in 10.000 prebivalcev) in občini Radovljica in Sevnica (z nad 10.000 prebivalcev).

2012

Leta 2012 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov in ravnanja z odpadki, dodalo še področje energetike in sejemske dejavnosti in s tem začelo tudi sodelovanje z Visoko šolo za tehnologijo in sisteme, Gradbenim institutom ZRMK in Gospodarskim razstaviščem Ljubljana. Na povabilo se je odzvalo 32 občin (pretežno severovzhod Slovenije, z nad 10.000 prebivalci), naziv pa so prejele: občina Vransko (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Vojnik (v kategoriji do 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Ljubljana (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev). Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Razkrižje, Kostanjevica in Kobilje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občine Puconci, Kobarid in Trzin (med 3.000 in 10.000 prebivalcev), občine Žalec, Krško in Velenje (z nad 10.000 prebivalcev).

2013

Leta 2013 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike, sejemske dejavnosti dodalo še področje trajnostnega turizma in lokalne samooskrbe, in s tem začelo sodelovanje tudi z Direktoratom za kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje, Okoljsko razvojnim centrom ter zavodom Tovarna trajnostnega turizma - GoodPlace. Na povabilo se je odzvalo 16 občin (iz Pomurja, Dolenjske, Osrednje Slovenije, Štajerske, Šaleško-Savinjske regije, Posavja in Gorenjske), naziv pa so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Poljčane (v kategoriji od 3.000 do 5.000 prebivalcev), občina Vojnik (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), občina Žalec (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Ljubljana (v kategoriji Mestna občina). Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Trzin (v kategoriji do od 3.000 do 5.000 prebivalcev), Markovci, Zreče (v kategoriji od 5.000 do 10.000 prebivalcev), Slovenske Konjice, Sevnica, Krško, Brežice, Radovljica (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Velenje (v kategoriji Mestna občina).

2014

Leta 2014 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike, sejemske dejavnosti, trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe, dodalo tudi področje onesnaževanja s hrupom in s tem začelo sodelovanje tudi z Nacionalnim Institutom za javno zdravje in društvom za Eno glasbo. Na povabilo se je odzvalo 18 občin (zgornje-gorenjska, osrednja, savinjsko-šaleška, notranjska, štajerska, Posavje, dolenjska in Prekmurje), natečaj pa je prvič podprla tudi Skupnost občin Slovenije.

Naziv so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Poljčane (v kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalcev), občina Zreče (v kategoriji med 5.000 in 10.000 prebivalcev), občina Žalec (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev), Mestna občina Ljubljana (v kategoriji Mestnih občin).

Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Kostanjevica na Krki (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), Vodice (v kategoriji med 3 in 5.000 prebivalci), Bled (v kategoriji med 5 in 10.000 prebivalci), Krško, Ormož, Radovljica in Slovenske Konjice (v kategoriji nad 10.000 prebivalci) ter Velenje (v kategoriji Mestne občine).

V tem letu je bilo tudi prvič podeljeno posebno priznanje za zvestobo natečaju, ki sta ga prejeli občini Krško in Slovenske Konjice, ki v natečaju sodelujeta že od začetka, s tem pa tudi oceno napredka obeh občin na posameznih področjih, ki jih spremlja natečaj.

Novost natečaja 2014 je nabor okoljsko-družbenih pobud, ki so se jim sodelujoče občine lahko pridružile in odločile, da jih izvedejo. Gre za neobvezujoče pobude, ki jih je pripravilo društvo Planet Zemlja, "posvojile" pa so jih v občini Žalec, Zreče, Razkrižje, Ormož in Bled.

2015

Leta 2015 je društvo področju okoljskega osveščanja, varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike, sejemske dejavnosti, trajnostnega turizma, lokalne samooskrbe in onesnaževanja s hrupom, dodalo tudi področje varstvo narave in varnosti na javnih igriščih in s tem začelo sodelovanje tudi z Zavodom za varstvo narave in Zavodom za varno igro. Na povabilo se je odzvalo 15 občin (Gorenjska, osrednja, Koroška, notranjska, Štajerska, Posavje in Pomurje), natečaj pa so prvič podprle tudi Razvojne agencije Slovenije.

Naziv so prejele: občina Razkrižje (v kategoriji do 3.000 prebivalcev), občina Vodice (v kategoriji med 3.000 in 5.000 prebivalcev), občina Zreče (v kategoriji med 5.000 in 10.000 prebivalcev), občina Žalec (v kategoriji nad 10.000 prebivalcev) in Mestna občina Ljubljana (v kategoriji Mestnih občin),

Poleg nazivov smo podelili še priznanja občinam: Črna na Koroškem, Medvode, Krško, Dobrovnik, Starše in Radovljica.

Posebno priznanje za zvestobo natečaju je šlo v roke občin: Razkrižje, Zreče, Radovljica in Ljubljana.

Okoljsko-družbene pobude pa sta posvojili občini: Dobrovnik in Žalec.

Več o vseslovenskem natečaju najdete na: http://www.planet-zemlja.org/okolju-prijazna-obcina-2010/

--

Ker nam ni vseeno!

društvo Planet Zemlja deluje v javnem interesu po Zakonu o ohranjanju narave, Zakonu o varstvu okolja in na področju vzgoje in izobraževanja

www.planet-zemlja.org

www.eko-generacija.org

www.foodrevolution.si

FB: društvo Planet Zemlja

FB: eko generacija

FB: eko reli

FB: Food revolution Slovenija

FB: eko konferenca

BODITE DOBRODELNI IN PODPRITE DELOVANJE DRUŠTVA:

http://www.planet-zemlja.org/2010/12/namenitev-dela-dohodnine-nasemu-drustvu/