O-STA

SID banka in Sberbank s prvimi posojili iz Sklada skladov

Ljubljana, 5. septembra 2018 - Predstavniki SID banke in Sberbank so danes podpisali finančni sporazum, na osnovi katerega je Sberbank pridobila 30 milijonov evrov iz Sklada skladov, ki jim bo dodala še 15 milijonov evrov lastnih sredstev in jih nato v obliki posojil za raziskave, razvoj in inovacije posredovala slovenskim podjetjem.

Posojila za raziskave, razvoj in inovacije bodo pri Sberbank, ki je bila izbrana na podlagi javnega razpisa, na voljo podjetjem vseh velikosti, samostojnim podjetnikom in zagonskim ("start-up") podjetjem. Glavne prednosti so poleg ugodne obrestne mere tudi dolge ročnosti (do 9 let) in moratoriji na odplačilo glavnice (do 3 let) ter milejši pogoji zavarovanja, Sberbank pa tudi ne bo zaračunavala nadomestila za odobritev in vodenje kredita. Vrednost kredita lahko znaša od deset tisoč do deset milijonov evrov, financirajo pa se lahko naložbe s področja RRI v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

"Naložbe v raziskave, razvoj in inovacije so temelj večje produktivnosti in konkurenčnosti gospodarstva v ostri mednarodni konkurenci ter osnova tehnoloških inovacij 4. industrijske revolucije. Pridobivanje ustreznih virov za financiranje takih naložb je za slovenska podjetja pogosto težavno. SID banka in Sberbank želita s temi posojili aktivno spodbuditi vlaganja slovenskih podjetij na področjih, ki so pomembna za dvig konkurenčnosti slovenskega gospodarstva in trajnostni razvoj," je povedal predsednik uprave SID banke mag. Sibil Svilan.

Predsednik uprave Sberbank banka d. d. Gašpar Ogris-Martič: "Izbor naše banke na javnem razpisu za Sklad skladov predstavlja potrditev naše strateške usmeritve in nam hkrati omogoča, da tudi v prihodnje svoje produkte in storitve še bolj prilagodimo željam in potrebam slovenskih podjetij. S produktom Sklada skladov bomo lahko v naslednjih letih ponudili slovenskim podjetjem financiranje investicij v njihov nadaljnji razvoj. Produkt je atraktiven tako glede strukture financiranja, kot so npr. ročnost, moratorij, kakor tudi s cenovnega vidika, kot so obrestna mera, stroški odobritve ..."

Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen uporabi evropskih kohezijskih sredstev. Njegova vrednost znaša 253 milijonov evrov, ki so Sloveniji v finančni perspektivi 2014-2020 na voljo do leta 2023. Namen sklada je financiranje trajnostne gospodarske rasti in razvoja, inovacijskih vlaganj ter tekočega poslovanja z dolžniškimi in lastniškimi oblikami financiranja na štirih področjih: raziskave, razvoj in inovacije, mala in srednje velika podjetja, energetska učinkovitost in urbani razvoj.

Nove finančne instrumente SID banka razvija na osnovi predhodne ocene vrzeli financiranja, ki jo je izvedla slovenska družba PwC ter dopolnila analiza Evropske investicijske banka. Ugotovili sta tržne vrzeli na področjih financiranja malih in srednje velikih podjetij, raziskav, razvoja in inovacij, energetske učinkovitosti ter urbanega razvoja. Na teh štirih področjih tako Sklad skladov izvaja finančne instrumente za posamezne ciljne skupine.