O-STA

Sberbank Europe poroča o najboljšem rezultatu poslovanja

  • Leto 2018 najuspešnejše od vstopa na evropski trg leta 2012: skupina Sberbank Europe dosegla čisti rezultat v višini 34 milijonov EUR

  • Vse odvisne družbe so dosegle pozitiven rezultat, pri čemer sta češka in srbska družba prispevali največ (14,7 milijona EUR oziroma 11,1 milijona EUR)

  • Uspešno leto za poslovanje s prebivalstvom: medletno povečanje baze strank za 7,4% in obsega bruto posojil za 13,7%

  • Medletno zmanjšanje deleža slabih posojil z 11,0% na 7,3%, stabilna kapitalska podlaga (CET1 na ravni 16,6%)

Skupina Sberbank Europe je v letu 2018 dosegla dobiček po davku v višini 34 milijonov EUR, s tem pa dokazala, da trdno drži položaj uspešnega igralca na bančnem trgu srednje in jugovzhodne Evrope. Čisti dobiček je rezultat izboljšanega poslovanja, učinkovitega obvladovanja stroškov in nižjih stroškov tveganja. Uvedba novega instantnega posojila v Nemčiji, večje povpraševanje po posojilih v odvisnih bankah in stalen razvoj nabora digitalnih produktov so omogočili rast baze stranke v letu 2018.

Sonja Sarközi, glavna izvršna direktorica Sberbank Europe, je povedala: "Za nami je najuspešnejše poslovno leto v kratki zgodovini skupine Sberbank Europe, kar potrjuje, da smo ponudili prave produkte in storitve."

Odvisne družbe Sberbank Europe so pomembno prispevale k pozitivnemu rezultatu v letu 2018 in vse z izjemo češke družbe, kjer so se poznali ukrepi prestrukturiranja, celo povečale svoje čiste dobičke v primerjavi z letom prej. Češka in srbska družba sta v letu 2018 največ prispevali k čistemu dobičku (14,7 milijona EUR oziroma 11,1 milijona EUR). Tudi druge odvisne družbe so v letu 2018 dosegle lepe čiste dobičke: Madžarska: 4,3 milijona EUR, Slovenija: 8,1 milijona EUR, Hrvaška: 6,2 milijona EUR, Bosna in Hercegovina: 3,6 milijona EUR, Banja Luka: 2,6 milijona EUR.

Strateški cilj Sberbank Europe v letu 2018 je bil okrepiti poslovanje v srednji in jugovzhodni Evropi. Sonja Sarközi: "Ta strategija je delovala odlično: intenzivnejše dejavnosti v regionalnih segmentih poslovanja s prebivalstvom ter MSP so eden glavnih razlogov za uspeh naših odvisnih družb."

Dobro leto za poslovanje s prebivalstvom

Poslovanje s prebivalstvom se je v letu 2018 še posebej dobro razvijalo. Baza aktivnih strank se je v primerjavi z letom 2017 povečala za 7,4%, in sicer s 654.000 na 702.000, pri čemer so večino novih strank pridobili na Češkem, v Srbiji in na Madžarskem. Obseg bruto posojil prebivalstvu se je v letu 2018 povečal za 13,7% in dosegel skoraj 3,9 milijarde EUR. Še zlasti se je povečalo povpraševanje po potrošniških kreditih, in sicer za 25,9% v primerjavi z letom prej. Celotni obseg posojil skupine (prebivalstvu, MSP ter podjetjem) se je v primerjavi z letom prej nekoliko zmanjšal zaradi načrtovanega zmanjšanja portfelja podjetniških posojil v Avstriji.

Pomemben mejnik za Sberbank Europe v letu 2018 je bila uvedba spletnega posojanja v Nemčiji - gre za pomemben korak skupine pri izvajanju strategije digitalizacije. Konec leta 2018 je Sberbank Direct imela za 71 milijonov EUR odobrenih posojil ter se je tako na konkurenčnem nemškem trgu dobro uveljavila s preprostimi produkti, privlačnimi pogoji in povsem digitalnimi procesi.

Cisti obrestni prihodki skupine so ostali relativno stabilni v primerjavi z letom 2017 in so znašali 290,2 milijona EUR (medletno zmanjšanje za 3,3 milijona EUR ali 1,1%). Čisti prihodki iz opravnin so se v letu 2018 povečali na 90,8 milijona EUR (medletno povečanje za 10,6 milijona EUR ali 13,2%). Vse odvisne banke so v letu 2018 povečale svoje čiste prihodke iz opravnin, pri čemer so največ prispevale Madžarska, Češka in Srbija.

Poslovni odhodki so v letu 2018 ostali relativno stabilni na ravni 284,3 milijona EUR.

Dodatno zmanjšanje deleža slabih posojil, zdrava kapitalska podlaga

Delež slabih posojil skupine se je v letu 2018 izboljšal za več kot tretjino, in sicer je padel na 7,3%, kar lahko pripišemo zlasti učinkovitemu zmanjševanju slabih posojil. Rezervacije za tveganja so se v letu 2018 v primerjavi z letom 2017 zmanjšale za 103,6 milijona EUR, tako da so znašale 51,4 milijona EUR, in sicer zaradi ugodnejšega okolja v zvezi s tveganji.

Sberbank Europe je imela konec leta 2018 stabilno kapitalsko podlago. S 16,6-odstotnim količnikom navadnega lastniškega kapitala (CET1) bančna skupina zlahka izpolnjuje vse zakonske zahteve. Količnik kapitalske ustreznosti je bil dne 31. decembra 2018 na ravni 20,7%.

Mednarodna bonitetna agencija Fitch je septembra 2018 potrdila oceno BB+ s pozitivnimi obeti za Sberbank Europe AG, kar je utemeljila z "razumno kapitalizacijo, trdnim finančnim in likvidnostnim položajem ter prepričljivo strategijo financiranja".

Dne 31. decembra 2018 je skupina Sberbank Europe AG imela bilančno vsoto v višini 11,7 milijarde EUR.

Izbrani konsolidirani finančni podatki za Sberbank Europe AG za leto 2018*

Poudarki iz izkaza poslovnega izida

(v milijonih EUR)

2018

2017

Rezultat po davku (vključno z ustavljenim poslovanjem)

34,0

-201,6

Prihodki iz poslovanja pred rezervacijami


381,9

367,6

Odhodki iz poslovanja

284,9

286,6

Čisti obrestni prihodki

290,2

293,5

Čista obrestna marža (%)

2,5

2,3

Čisti prihodki iz opravnin


90,8

80,3

Razmerje stroški/prihodki (%)

74,6

77,9

Poudarki iz izkaza finančnega položaja

(v milijonih EUR)

31.12.2018

31.12.2017

Bruto posojila

8.168

8.498

Skupaj depoziti strank

8.222

8.272

Razmerje (čista)posojila/depoziti (%)

93

96

Količnik navadnega lastniškega kapitala (CET1) (%)

16,6

17,1

Količnik kapitalske ustreznosti (%)

20,7

21,0

Delež slabih posojil (%)

7,3

11,0

Pokritost slabih posojil (%)

62,3

68

Bilančna vsota

11,662

12,58131.12.2018

31.12.2017

Zaposleni (v ekvivalentu polnega delovnega časa)

4.007

4.048

Podružnice

188

190

Stranke

~ 713.000

~ 665.000


Opomba:

* Rezultati skupine Sberbank Europe na podlagi revidiranih konsolidiranih računovodskih izkazov v skladu z MSRP na dan 31. decembra 2018.

Kontaktna oseba:

Linda Michalech

Head of Corporate Communications


Sberbank Europe AG

Tel.: +43 1 22732 1300, Mobile: +43 664 8891 3662

linda.michalech@sberbank.at

O Sberbank Europe

Sberbank Europe (Sberbank Europe AG), ki ima sedež na Dunaju v Avstriji, je bančna skupina v stoodstotni lasti Sberbank Rusija. Sberbank Europe je prisotna v osmih državah srednje in vzhodne Evrope: v Avstriji, Bosni in Hercegovini (Sarajevu in Banki Luki), na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem, v Sloveniji, Srbiji in Nemčiji. Sberbank Europe ima 188 poslovalnic in zaposluje več kot 4.000 ljudi v državah srednje in vzhodne Evrope.

Spletna stran: www.sberbank.at

Spletna stran: www.sberbank.si