O-STA

Kje je podlaga za znižanje prejemkov upravam, zaradi pomembnega poslabšanja poslovanja družbe?

V sedanjih razmerah se mnogi člani nadzornih svetov sprašujejo kako lahko pristopijo k znižanju prejemkov uprave. Opozarjamo na 270. člen ZGD-1, ki ureja prejemke članov uprave. Skladno z 2. odstavkom tega člena ima nadzorni svet možnost, da v primeru poslabšanja poslovanja družbe, ki bi ogrozilo njeno gospodarsko stanje ali ji povzročilo škodo, upravi zniža prejemke. Znižanje prejemkov sicer ne sme posegati v druge določbe pogodbe, član uprave pa ima možnost do odpovedi s koncem naslednjega četrtletja z dvomesečnim odpovednim rokom.

To NS stori na način, da za dogovor glede znižanja prejemkov s sklepom pooblasti predsednika nadzornega sveta in potem sprejme sklep o znižanju prejemkov uprave skladno s 270. (2) člen ZGD-1. Uprava se lahko skladno omenjenemu členu odloči, da predloga za znižanje ne sprejme. To pomeni, da gre za odpved in ji v skladu z zakonskim rokom preneha mandat in delovno razmerje. Gre za enostranski ukrep nadzornega sveta.
Običajno je, da se predvsem v primerih, ko uprava niža plače zaposlenih, tudi sama odreče delu prejemkov in si zniža plačo, tudi v višjem odstotku kot to velja za zaposlene. Enako naj bi storili tudi člani nadzornih svetov, ki od uprave zahtevajo znižanje plače, da najprej znižajo prejemke sebi.