O-STA

Pri analizi kakovosti priprave planiške velikanke že nekaj let sodeluje tudi Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani

Del letalskega praznika v Planici so že od leta 2017 tudi strokovnjaki s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ustrezna priprava smučine zaletišča in snežnega profila doskočišča je na letalnicah ključnega pomena, zato so se geodeti z ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pred tremi leti na lastno pobudo aktivno vključili v naloge kontrole priprave zaletišča in doskočišča planiške velikanke. Vse od takrat razvijajo nove metodološke pristope geodetske izmere in obdelave prostorskih podatkov, z namenom izboljšanja kakovosti priprave letalnice na tekme najvišjega kakovostnega razreda.

Strokovnjaki s fakultete pomagajo organizatorjem z novimi pristopi

Priprava letalnice obsega pripravo zaletišča in doskočišča. Smučino na zaletišču s posebno frezo izrežejo v led. Na kakovost izdelave smučine ima v geometrijskem smislu največji vpliv kakovost določitve poteka vodil, po katerih se freza pelje vzdolž zaletišča. Strokovnjaki s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo z asist. dr. Tilnom Urbančičem na čelu so zaključili z razvojem posebnega nastavka za precizno izmero poteka vodil, ki bi lahko v prihodnje nadomestil dosedanji manj natančen način izmere. Priprave snežnega profila doskočišča letalnice v Planici se organizatorji lotijo tako, da glede na leseno ograjo določijo potek profila. Njihov cilj je snežni profil doskočišča pripraviti tako, da poteka 1 m nižje od vrha lesene ograje. Vsako leto geodet preveri profil v osi doskočišča z izmero položajev posameznih točk. Od leta 2017 s pomočjo strokovnjakov s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo dobijo v kakovost priprave letalnice celovitejši vpogled. S pomočjo sodobne tehnologije množičnega zajema podatkov, to je terestričnim laserskim skeniranjem, pridobijo 3D prostorske podatke za območje doskočišča z nekaj milimetrsko natančnostjo, kar omogoča zelo podrobno analizo geometrije pripravljenega snežnega profila.

Tehnologija laserskega skeniranja omogoča še kakovostnejšo pripravo na tekmo

Geodeti s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani so leta 2017 navezali stike z geodetom in ostalimi organizatorji planiških tekem. S svojim znanjem in izkušnjami vsako leto po končanih tekmah nudijo pomoč. Z izvedbo skeniranja v več zaporednih dneh in več let zapored lahko strokovnjaki izmerijo odstopanja od projektiranega profila in debelino snežne podlage ter preverijo razlike na površini zasnežene letalnice med posameznimi tekmovalnimi dnevi, obenem pa tudi razlike v geometriji površine med različnimi leti. Poleg tega strokovnjaki preverjajo tudi odstopanja pri postavitvi označb za dolžine skokov, kot so smrečice in črte.

Rezultate so do sedaj uporabljali predvsem v pedagoške in raziskovalne namene, strokovnjaki s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo pa upajo, da bodo tovrstne geodetske izmere z razvojem postopkov obdelave v realnem času kmalu postale obvezen del postopka priprave in standard na vseh tekmah najvišjega nivoja v smučarskih skokih.