O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v avgustu 2001

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu avgustu lastnika zamenjalo 20.259 delnic Petrola. 9.130 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 11.129 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je znižalo za približno 0,75 odstotka; konec julija jih je bilo 50.974, konec avgusta pa 384 manj oziroma 50.590.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

31. avgusta je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 43.131 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 2,1-odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v avgustu dosegel 16.566 lotov ali 368.559.000 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan avgusta znašal 21.923 tolarjev in je bil za 0,7 odstotka nižji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan julija, ki je znašal 22.071 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu avgustu je dosegel vrednost 22.503 tolarjev, najnižji pa 21.923 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v avgustu tako znaša 22.235 tolarjev.