O-STA

SiDG poziva strateške partnerje o oddaji nezavezujočih ponudb za lesni center Snežnik

Kočevje, 17. julij 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d.o.o, (SiDG) je objavila javni poziv za oddajo nezavezujočih ponudb strateških partnerjev v center za zbiranje in predelavo lesa Snežnik. Cilj sodelovanja s strateškim partnerjem je sanacija in prestrukturiranje družbe Snežnik ter vzpostavitev lesnega centra v Kočevki Reki. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb se izteče 2. avgusta 2021 ob 12.00 uri.


Od strateških investitorjev se pričakuje, da bodo oddali ponudbo za sklenitev strateškega partnerstva v družbi Snežnik, namero o sklenitvi dolgoročne pogodbe o prodaji lesa ter program nadgradnje obsega in stopnje predelave in obdelave lesa. Po prejemu nezavezujočih ponudb se bo družba SiDG odločila, ali bo nadaljevala prodajni postopek z enim ali več ponudniki oz. bo prodajni postopek spremenila, prekinila ali ustavila. Kriteriji, na podlagi katerih se bodo ocenjevali poslovni načrt ponudnikov, so: količina in struktura primarne predelave, ohranjanje socialne ekonomije, ohranjanje števila zaposlenih, višina investicije ter uvajanje novih načinov predelave in dodelave lesa. Ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje in bodo dosegli vsaj predpisano število točk glede na kriterije, bodo razvrščeni glede na ponujeno kupnino.


Tiste, ki bodo oddali ustrezne ponudbe, bo SiDG povabil k sodelovanju v drugi fazi prodajnega postopka, v okviru katere bodo ponudniki povabljeni tudi k oddaji zavezujočih ponudb. SiDG pričakuje, da bodo pogajanja in usklajevanja prodajne pogodbe in družbene pogodbe zaključena do konca septembra 2021.


V skladu s Strateškim načrtom poslovanja družbe Slovenski državni gozdovi, d. o. o., za obdobje 2020-2029, s temelji poslovne politike za obdobje 2020-2024, ki ga je vlada kot skupščina SiDG potrdila 15. aprila 2021, SiDG zasleduje tudi naslednje cilje:


  • V strukturi prodaje gozdnih lesnih sortimentov dolgoročno dosegati najmanj 70 % delež prodaje kupcem, ki imajo lastno predelavo s čim višjo dodano vrednostjo, pri čemer je posebna skrb namenjena projektom predelave lesa s podporo države.

  • Oblikovanje regijskih centrov za zbiranje in predelavo lesa preko oblikovanja lastnih in/ali skupnih podjetij z zasebnimi investitorji. Centri bodo regijski iniciatorji razvoja gozdno lesne verige in celovite izrabe lesa, predvidoma na območju Notranjske, Koroške, Štajerske in Kočevske, lahko tudi na drugih območjih ob pogoju izvedljivosti in ekonomske upravičenosti.

  • Model sodelovanja s parterji bo SiDG realiziral na način, da bo zagotavljal dolgoročno pogodbo za surovino (do 35% proizvodne kapacitete) in aktivno sodeloval pri pripravi ustrezne lokacije ali vstopal v partnerske odnose.

  • Cilj centrov za zbiranje in predelavo lesa mora biti izgradnja moderne primarne proizvodnje z zadostno ekonomijo obsega, ki bo konkurenčna na svetovnem trgu in bo generator razvoja lesne verige po vertikali navzgor.

  • Družba SiDG bo pri vzpostavljanju centrov za zbiranje in predelavo lesa zasledovala naslednje kriterije: količina zmanjšanja izvoza okroglega lesa, uvajanje novih tehnologij, možnost elektronskega merjenja gozdno lesnih sortimentov, sodelovanje z žagarsko industrijo v smislu odkupa polproduktov, nadaljnje dodelave le teh in direktne prodaje na svetovni trg, možnost sprejema surovine iz sanitarne sečnje ter ustrezna tehnološka opremljenost za lupljenje in mokro skladiščenje za potrebe SIDG ali lastnikov zasebnih gozdov.


Celotno besedilo javnega poziva je objavljeno na www.sidg.si.

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.