O-STA

Poslovanje LHB po načrtu

Člani nadzornega sveta LHB Internationale Handelsbank AG so se danes, 13. oktobra 2005 sestali na tretji redni seji v letošnjem letu. Seznanili so se s poslovnimi rezultati LHB banke in celotne Skupine LHB v prvih treh kvartalih leta 2005, ter izrazili zadovoljstvo nad doseženimi rezultati. V primerjavi s septembrom 2004 je bilančna vsota LHB porasla za 17 odstotkov in znaša 1 milijardo in 28 milijonov EUR. Pridobitev sindiciranega posojila v višini 100 milijonov EUR je močno vplivalo na refinanciranje banke. Nadaljnja strategija banke do konca tekočega leta je izboljšati kvaliteto naložb in donosnost brez dodatnega povečanja obsega kreditiranja.

Poslovni izid pred davki je dosegel 4.4 milijona EUR, kar predstavlja prekoračitev plana za 13 odstotkov. Neto obrestni prihodki so dosegli 12.1 milijona EUR in so presegli lanski rezultat v enakem obdobju za 13 odstotkov in plan za 15 odstotkov. Preseganje plana izvira iz povečane kreditne aktivnosti banke. Prihodki iz finančnega poslovanja so dosegli

2.3 milijona EUR in so rahlo prekoračili plan. Tako materialni stroški kot stroški dela so pod planom. Konsolidiran delničarski donos (Consolidated Shareholder Return) je dosegel 11,6 odstotkov, jamstveni kapital banke pa znaša 77.2 milijona EUR.

Uspešne pri poslovanju so bile v letošnjem letu tudi banke iz skupine LHB. V Skupino LHB se konsolidirajo: LHB bank Beograd a.d., Beograd, LHB banka Banja Luka a.d., Banja Luka, CBS d.d., Sarajevo, Tutunska banka a.d., Skopje in podjetje LHB Finance d.o.o., Ljubljana. Delež njihovega dobička, ki pripada LHB, je v prvih devetih mesecih letošnjega leta znašal 3.5 milijona EUR.

V nadaljevanju so obravnavali poslovni in finančni plan banke za leto 2006 in za srednjeročno obdobje do 2008. Rast bilance banke v naslednjih treh letih je ocenjena na 5 odstotkov letno. Na pasivni strani bilance banke ima banka namen povečati obveznosti do nebančnega sektorja (zbrani depoziti s strani gospodarstva). Na aktivni strani bilance banke pa se planira zmanjšanje obsega naložb bankam in povečanje naložb v gospodarstvo ter povečanje obsega portfelja vrednostnih papirjev.

V poslovnem izidu LHB banke je za leto 2006 ocenjen dobiček po davkih približno na nivoju dobička iz leta 2005 oz. 4.7 milijona EUR (dobiček pred davki 6 milijonov EUR), nato pa v vsakem naslednjem letu 9 odstotno povečanje dobička banke. V strukturi prihodkov banke se predvideva povečanje obrestnih prihodkov in prihodkov iz finančnega poslovanja banke, medtem ko naj bi prihodki iz naslova opravnin rahlo upadli. Na stroškovnem področju je LHB v zadnjih treh letih uspešno izvedla zahteven projekt zmanjševanja stroškov, zato dodatnega zmanjševanja le-teh v prihodnjem obdobju ni več pričakovati. Konsolidiran delničarski donos pred davki naj bi ob koncu leta 2006 znašal 14,3 odstotka, količnik kapitalske ustreznosti je planiran na nivoju 11,1 odstotka.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom o opravljenem delu notranje revizije LHB banke v zadnjem letu.

Frankfurt am Main, 13. oktober 2005