O-STA

LHB Frankfurt dosegla dobre 9- mesečne rezultate v letu 2006

Danes, 19.10.2006, je potekala redna seja Nadzornega sveta LHB banke, ki je članica NLB Skupine. Predstavniki lastnikov so obravnavali poročilo uprave o poslovanju banke v obdobju 1.1.-30.9.2006, v katerem je banka poslovala uspešno in po planu. Obravnavali so tudi plan banke za leto 2007 in naslednje 3-letno obdobje, ki predvideva nadaljevanje strategije banke na trgih Nemčije in JV Evrope. Nadzorni svet je imenoval za člana Uprave g. Davorja Juraka, namesto dosedanjega dolgoletnega člana Uprave g. Nikole Mrkića, ki odhaja v pokoj.

Banka je glede na lansko obdobje za 6% povečala bilančno vsoto, ki tako znaša na dan 30.9.2006 1,089 mrd EUR. V strukturi naložb po posameznih regijah je banka v tem letu največ povečala naložbe v Nemčiji, in sicer za 27%. Pomemben dosežek tega leta je stabilizacija virov financiranja. Banka je že v prejšnjih letih najela dva sindicirana kredita in skupaj z letošnjim pridobila za 135 mio sindiciranih virov. V letošnjem letu je podpisala pogodbo o izdaji zadolžnic v skupni višini 60 mio EUR, pri čemer je končni znesek zbranih sredstev znatno presegel povpraševanje s strani banke. Za povečanje kapitala in omogočanje nadaljnje rasti je banka letos najela tudi subordiniran kredit v višini 20 mio EUR. S tem se je povečala kapitalska ustreznost, ki znaša na dan 30.9.2006 13% (minimum po nemški regulativi 8%).

Banka je v 9-ih mesecih dosegla dobiček pred davki v višini 6 mio EUR, kar je za 58% več kot v lanskem obdobju. Z dosedanjim letošnjim poslovanjem je LHB Frankfurt že izboljšala kazalce donosnosti in učinkovitosti. Konec leta 2006 pričakuje banka donosnost kapitala pred davki (ROE - return on equity) okrog 11,7%, kar je za 54% več od lanskega leta. Tudi učinkovitost, merjena z deležem stroškov v vseh prihodkih (CIR - cost income ratio), se bo izboljšala za 15%, t.j na nivo okrog 57%. LHB Frankfurt posluje na trgih z zelo močno konkurenco kot so Nemčija, Slovenija; na Hrvaškem je 94% bank v tuji lasti, v BIH preko 85%, v Srbiji preko 70%, v Črni gori 68% in v Makedoniji 54%, pri čemer so vse tuje banke večje in močnejše od LHB.

LHB Frankfurt je v septembru 2006 pridobila ponovno potrditev dolgoročne bonitetne ocene BBB- s strani mednarodne bonitetne hiše Fitch Ratings. S tem je bilo potrjeno zaupanje v kvaliteto poslovanja in rezultatov banke s strani rating organizacije.

LHB Frankfurt AG

Frankfurt am Main, 19.10.2006

.