O-STA

LHB Frankfurt zaključila leto 2006 z dobrimi rezultati

Danes, 7.3.2007, je potekala redna seja Nadzornega sveta LHB banke, ki je članica NLB Skupine. Predstavniki lastnikov so obravnavali poročilo uprave o zaključnem računu na dan 31.12.2006, dvomesečne rezultate poslovanje banke v letu 2007 in ostale tekoče zadeve. Nadzorni svet je na podlagi nerevidiranih rezultatov poslovanja za leto 2006 ugotovil, da je banka povečala bruto dobiček za 52% in izbojlšala ekonomičnost poslovanja.

Banka je glede na lansko obdobje za 6% povečala bilančno vsoto, ki tako znaša na dan 31.12.2006 1,149 mrd EUR. Za enak odstotek so se povečale naložbe nebančnemu sektorju. V strukturi teh naložb po posameznih regijah je banka največ povečala naložbe v Nemčiji, in sicer za 25%.

Banka je s pridobitvijo dolgoročnih virov izboljšala strukturo sredstev. Tako je izdala zadolžnice v skupni višini 60 mio EUR in najela sindicirano posojilo v višini 60 mio EUR. Za povečanje kapitala in omogočanje nadaljnje rasti je najela tudi subordiniran kredit v višini 20 mio EUR.

Banka je dosegla dobiček pred davki v višini 8,15 mio EUR, kar je za 52% več kot v lanskem obdobju. Izboljšani so kazalci donosnosti in učinkovitosti. Donosnost kapitala pred davki (ROE - return on equity) znaša 10,9%, v lanskem letu 7,7%. Učinkovitost, merjena z deležem stroškov v vseh prihodkih (CIR - cost income ratio), znaša 65,7%, v lanskem letu 68,2%.

LHB Frankfurt je v letu 2006 pridobila ponovno potrditev dolgoročne bonitetne ocene BBB- s strani mednarodne bonitetne hiše Fitch Ratings. S tem je bilo potrjeno zaupanje v kvaliteto poslovanja in rezultatov banke s strani rating organizacije.

Nadzorni svet se je ponovno seznanil s poročilom Uprave o izvedenih aktivnostih v zvezi s poročilom Banke Slovenije o pregledu v LHB Finance, ki ga je opravila v začetku leta 2005. Družba LHB Finance je realizirala vse zahteve BS, kar je po ponovnem preverjanju ugotovila tudi BS in s sklepom dne 15.11.2006 ustavila postopek nadzora.

LHB Frankfurt AG

Frankfurt am Main, 7.3.2007

.