O-STA

Javni poziv SiDG d.o.o. za sodelovanje strateškega partnerja pri vzpostavitvi lesno predelovalnih centrov

SPOROČILO ZA JAVNOST

Javni poziv za vzpostavitev lesno predelovalnih centrov

Z vzpostavitvijo lesnih centrov do povečanja deleža doma predelanega lesa in spodbujanja uvajanja novih načinov predelave in dodelave lesa

KOČEVJE, 24. november 2021 - Družba Slovenski državni gozdovi, d. o. o. (SiDG) je 19. novembra 2021 na svoji spletni strani objavila javni poziv za sodelovanje strateških partnerjev pri vzpostavitvi lesno predelovalnih centrov. SiDG si želi, da bi bili regijski centri iniciatorji razvoja gozdno lesne verige. Rok za oddajo prijav je 31. januar 2022.

Ob pogoju primerne donosnosti družba SiDG z objavo javnega poziva pričenja ciklus vzpostavljanja centrov na območjih Dolenjske, Štajerske, Notranjske in Koroške ob predhodno izvedenih študijah izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, je ob objavi javnega poziva pojasnil Matjaž Juvančič, poslovni direktor SiDG. "SiDG odločno stopa v smer kreiranja kvalitetnih gozdno lesnih verig. Pričakujemo, da bomo v prihodnjih letih oblikovali vsaj štiri lesne centre, ki bodo pomenili dodano vrednost slovenskemu lesu in pomemben tehnološko-tržni razvoj na področju slovenskega lesarstva."

Kot je razvidno iz javnega poziva, bo v primeru interesa strateških investitorjev lesno predelovalni center vzpostavljen preko novoustanovljene družbe (projektno podjetje), v kateri bo družba SiDG obvladovala manjšinski lastniški delež (med 25% in 49%). Večinski lastniški delež (med 51% in 75%) v novoustanovljeni družbi bo obvladoval izbrani strateški partner ali konzorcij strateških partnerjev.

SiDG lahko svoj vložek prispeva z zagotovitvijo 20.000 m3 sušenega žaganega lesa letno (po tržnih cenah) in v obliki kapitalskega vložka do skupne višine 7,376 milijonov evrov. Minimalni kapitalski vložek SiDG znaša 500.000 evrov, v družbeni pogodbi pa bo SiDG predvidel tudi možnost umika iz lastništva projektnega podjetja najkasneje po osmih letih poslovanja te družbe.

Pri izbiri strateškega partnerja bo družba SiDG poleg ostalih kriterijev zasledoval tudi cilje:

· vzpostavitev čim daljše verige predelave lesa,

· doseganje čim višje dodane vrednosti predelave lesa,

· dobava optimalne količine lesa.

· uvajanje novih načinov predelave in dodelave lesa, pri čemer bodo primarno favorizirane dejavnosti iz Seznama pomembnih investicij za zagon gospodarstva po epidemiji nalezljivih bolezni SARS-CoV-2 iz sklepa Vlade RS z dne 18.6.2020:

1. Center za proizvodnjo:

0. križno lepljenih plošč

0. lameliranega lesa,

0. lepljenih profilov,

0. konstrukcijskega lesa,

0. iverne plošče,

1. proizvodnja furnirja in furnirnih plošč,

1. lesno predelovalni center drugih proizvodov iz lesa

Iskanje strateških partnerjev bo potekalo v dveh fazah. V prvi fazi bo SiDG zbiral prijave z idejnimi poslovnimi načrti potencialnih strateških investitorjev za vzpostavitev centra za predelavo lesa. Po prejemu prijav idejnih poslovnih načrtov se bo odločil, ali bo nadaljeval postopek iskanja strateškega partnerja za vzpostavitev centra za zbiranje in predelavo z enim ali več ponudniki oziroma bo postopek spremenil, prekinil ali ustavil. V primeru ustreznih prijav bo SiDG potencialne investitorje izbranih poslovnih načrtov povabil k sodelovanju v drugi fazi prodajnega postopka, v kateri se bosta usklajevala družbena pogodba in družbeniški sporazum. Druga, zavezujoča faza postopka bo predvidoma zaključena do konca marca 2022.

SiDG v imenu Republike Slovenije gospodari z več kot 239.000 hektarji gozdov, kar predstavlja okoli 20 % vseh gozdov v Sloveniji. Letni posek v državnih gozdovih je v letu 2020 znašal 1,14 milijona m3. Največji delež v prodaji predstavlja prodaja po dolgoročnih prodajnih pogodbah domačim lesno-predelovalnim industrijam, ki je v letu 2020 z 656.000 m3 predstavljala 57 % celotne prodaje. Preko javnega zbiranja ponudb (kratkoročne pogodbe) je bilo prodanih 205.000 m3 ali 18 % celotne prodaje. Približno toliko je bilo prodano tudi preko direktnih pogodb, na javnih dražbah pa 77.000 m3.

Državni gozdovi so ob zgolj 20-% deležu gozdnih površin v Sloveniji zagotovo najbolj pomemben in najbolj zanesljiv vir surovine za lesno panogo. To dokazujejo tudi naslednji podatki:

· V proizvodnji gozdnih lesnih sortimentov v Sloveniji ima SiDG pri hlodovini iglavcev, listavcev in industrijskega lesa/les za kurjavo po 30 % delež.

· Pri dobavi surovine slovenskim proizvajalcem žaganega lesa pa se še bolj pokaže pomen SiDG v slovenskem prostoru, saj predelovalcem dobavlja 30 do 40 % hlodovine iglavcev in 40 do 50 % hlodovine listavcev.

V okviru hčerinske družbe Snežnik Kočevska Reka se letno razžaga 60.000 m3 hlodovine listavcev in iglavcev.

Objava javnega poziva temelji tudi na Strateškem načrtu poslovanja za obdobje 2020-2029, s temelji poslovne politike za obdobje 2020-2024, ki ga je Vlada RS sprejela aprila letos. Po strateškem načrtu SiDG med drugimi pri svojem poslovanju zasleduje naslednje cilje:

· V strukturi prodaje GLS dolgoročno dosegati najmanj 70% delež prodaje kupcem, ki imajo lastno predelavo s čim višjo dodano vrednostjo pri čemer je posebna skrb namenjena projektom predelave lesa s podporo države. Morebitni primanjkljaj GLS družba SiDG pridobi z odkupom lesa v zasebnih gozdovih ter v drugih regijah izven Slovenije.

· Oblikovanje regijskih centrov za zbiranje in predelavo lesa preko oblikovanja lastnih in/ali skupnih podjetij z zasebnimi investitorji, ki bi poleg kapitala v skupni projekt kot investitorji prispevali tudi svoje izkušnje in strokovna znanja, ter SiDG omogočili lažji dostop na trge, na katerih so že prisotni.

· Model sodelovanja s parterji bo realizirala na način, da bo zagotavljala dolgoročno pogodbo za vhodno surovino (del ali v celoti) in aktivno sodelovala pri pripravi ustrezne lokacije ali vstopala v partnerske odnose.

· Družba SiDG bo pri vzpostavljanju centrov za zbiranje in predelavo lesa zasledovala naslednje kriterije: količina zmanjšanja izvoza okroglega lesa, uvajanje novih tehnologij, možnost elektronskega merjenja gozdno lesnih sortimentov, sodelovanje z žagarsko industrijo v smislu odkupa polproduktov, nadaljnje dodelave le teh in direktne prodaje na svetovni trg, možnost sprejema surovine iz sanitarne sečnje ter ustrezna tehnološka opremljenost za lupljenje in mokro skladiščenje za potrebe SIDG ali lastnikov zasebnih gozdov.

Slovenski državni gozdovi, d. o. o.