O-STA

Podjetje SRC.SI s štirimi predavanji na letošnjem SIOUG-u

Podjetje SRC.SI, eden največjih slovenskih partnerjev korporacije Oracle, bo na letošnjem strokovnem srečanju uporabnikov programske opreme Oracle – SIOUG 2001, predstavil svoja dognanja na štirih strokovnih predavanjih. Letošnji SIOUG bo skupaj s konferenco Oracle iWorld potekal v Portorožu, v Kongresnem centru Grand hotela Emona, med 23. in 26. septembrom.

Predavanja strokovnjakov podjetja SRC.SI
Jurij Modic bo udeležence srečanja seznanil s sekvencami v Oracleovi bazi podatkov. V predavanju z naslovom "Naslednji, prosim!" bo predstavil enega najobičajnejših tipov uporabniških objektov v Oracleovi bazi podatkov, ki se najpogosteje uporabljajo za generiranje umetnih ključev in identifikatorjev. Uporaba sekvenc je zelo učinkovita in enostavna tudi za manj izkušenega razvijalca ali skrbnika baze. Uporabniki – začetniki bodo tako lahko izvedeli vse, kar morajo vedeti o učinkoviti uporabi sekvenc, izkušeni uporabniki pa bodo dobili množico novih informacij o načinu delovanja generatorja sekvenc na sistemski ravni. Vsem pa bodo zagotovo prav prišli nekateri manj znani triki in nasveti o uporabi sekvenc.

Na predavanju z naslovom "Poslovna inteligenca v vašem podjetju" bo Jasna Marolt Šmid predstavila možne pristope k projektom poslovne inteligence, prihodnost, trende ter povezavo poslovne inteligence z elektronskim poslovanjem in CRM. Za poslovanje podjetja so ključnega pomena pravočasne in točne informacije, ki vodijo k pravilnim in hitrim poslovnim odločitvam. Podjetja danes operirajo z veliko količino podatkov, ki običajno nastajajo v heterogenih sistemih. Poleg tega pa so podatki včasih težko združljivi in sami po sebi še ne predstavljajo uporabnih informacij. Sposobnost spremeniti podatke v koristne poslovne informacije je poslovna inteligenca. Podjetje SRC.SI se s področjem izgradnje podatkovnih skladišč in sistemov za podporo odločanju ukvarja že dlje časa in se lahko pohvali s projekti na področjih državne uprave, bančništva, proizvodnje, storitvenih dejavnosti itd. Predavanje bo popestril prikaz konkretnega primera uporabe orodja za poročanje na podatkih v podatkovnem skladišču v Oracleovi podatkovni bazi.

Eden izmed glavnih pogojev za elektronsko poslovanje je prav gotovo uspešno izvedena integracija aplikacij v podjetju in navzven. Damjana Poljanec bo v predavanju z naslovom "Integracija – ključ do uspešnega e-poslovanja" predstavila več različnih tipov "business to business" (B2B) integracij (integracija podatkov, uporaba aplikativnih vmesnikov, skupna poslovna logika in metode, portal, integracija procesov), ki jih je možno realizirati z različnimi tehnologijami. Pri tem je dobro upoštevati standarde, ki danes skoraj vedno temeljijo na enem samem XML standardu. Med tehnologijami bo posebna pozornost namenjena Oracleu in njegovi podpori omenjenim konceptom.

"Načini in problemi polnjenja podatkov v podatkovno skladišče" je predavanje, na katerem bosta Mateja Lojzej in Tomaž Zevnik predstavila osnovne koncepte in lastne izkušnje pri implementaciji procesa polnjenja podatkov in reševanju morebitnih težav, ki se lahko ob tem pojavijo. Pri izgradnji podatkovnega skladišča predstavlja levji delež polnjenje podatkov iz izvornih sistemov v ciljno podatkovno skladišče oziroma proces ETL (ang. extraction, transfomation and load), kar ni tako enostavno. Veliko naporov je potrebno vložiti v določitev najboljše oziroma najustreznejše metodologije in nato v samo implementacijo ETL postopkov. Nesporno je implementacija ETL postopkov eden izmed glavnih rizičnih dejavnikov uspeha projekta. Ovire, kot so nečisti ali pomanjkljivi podatki, neskladna poslovna pravila, omejena razpoložljivost izvornih podatkov, časovni intervali izvajanja …, velikokrat pripeljejo projekt čez časovne in denarne okvire. Zato morajo biti postopki polnjenja zasnovani pregledno ter rezultate o uspešnem oziroma neuspešnem poteku ter napake reverzibilno sporočati, kar je v veliko pomoč administratorju podatkovnega skladišča. Proces polnjenja je avtomatiziran in se izvaja v določenih časovnih intervalih.

O SIOUG
SIOUG je slovensko društvo uporabnikov programske opreme Oracle (Slovenian ORACLE User Group - SIOUG). Je prostovoljno, samostojno in nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki uporabljajo programsko opremo Oracle, namenjeno komercialni rabi ali so kako drugače pri svojem delu povezane s tem področjem. Društvo je vključeno v mednarodno združenje uporabnikov programske opreme Oracle, imenovano EOUG (Europe, Middle East & Africa Oracle User Group). Namen društva je vzpostaviti, vzdrževati in izboljševati dialog med slovenskimi uporabniki programske opreme Oracle, namenjene komercialni rabi, in družbo Oracle Software d.o.o., s ciljem omogočiti uporabnikom doseganje optimalnih rezultatov pri uporabi programske opreme Oracle.