O-STA

Javni natečaj za kompleks Mašun kot zelene butične destinacije

Mašun v osrčju Snežniških gozdov (iz zraka) Foto: Mitja Bončina

SiDG bo na podlagi natečaja izdelal strategijo razvoja in trženja te rekreacijsko- turistične destinacije v osrčju Snežniških gozdov

KOČEVJE, 18. januarja 2022 - Družba Slovenski državni gozdovi d.o.o. (SiDG) je objavila povabilo k internemu natečaju za izbiro urbanistične, krajinske in arhitekturne rešitve za projekt "Kompleks Mašun". Na podlagi najboljše rešitve namerava SiDG izdelati strategijo razvoja in trženja rekreacijsko-turistične destinacije kompleksa Mašun kot zelene butične globalne destinacije za zahtevne obiskovalce, ki iščejo raznolika in aktivna doživetja ter mir. Mašun ostaja tudi osrednja točka za promocijo slovenske gozdarske šole. Rok za oddajo natečajnih elaboratov se izteče 25. februarja 2022, avtorji zmagovalnih elaboratov pa bodo prejeli lepe nagrade.

Mašun leži v osrednjem delu strnjenih Snežniških gozdov, katerih večina je v državni lasti in z njimi od sredine 2016 gospodari SiDG. Območje Mašuna v celoti sodi v okvir omrežja Natura 2000. Zaradi ohranjenosti naravne in kulturne dediščine velja za priljubljeno turistično točko in je med najbolj pogostimi izhodišči za vzpon na Snežnik. SiDG z ohranjanjem objektov na Mašunu skrbi za kulturno dediščino v gozdnem prostoru in spodbujanje socialnih funkcij gozda, namen javnega natečaja pa je iskanje idejnih rešitev za boljšo izrabo tega območja.

Preko natečajne naloge želi SiDG določiti ustrezno vsebino objektom in lokacijam v upravljanju SiDG znotraj ožjega območja Mašuna ob upoštevanju širšega območja te lokacije. Površina ožjega območja obsega 6,91 hektarjev, na njej pa so objekti, s katerimi upravlja SiDG (gostišče, poslovna stavba, skladišče, gospodarsko poslopje, plato z odrom in nadstreškom...). Pri izdelavi natečajne naloge je potrebno upoštevati tudi zatečeno stanje objektov, ki so v upravljanju ostalih deležnikov, na primer Gozdna hiša Mašun, s katero skupaj upravljata Zavod za gozdove Slovenije in SiDG. Skupna površina širšega območja znaša 23 hektarjev in predstavlja območje celotne lokacije Mašun, ki med drugim zajema tudi leta 2020 prenovljeno gozdno učno pot.

SiDG od natečajnikov pričakuje, da bodo pri pripravi elaborata med drugim upoštevali usmeritve iz gozdnogospodarskih načrtov in zgodovino gospodarjenja z gozdovi, pri čemer naj imajo prednost gozdarske, lovske in naravovarstvene vsebine. Mašun z okolico je razglašen za gozd s posebnim pomenom in krajinski park, zato krčitve gozdov na tem območju niso dopuste, prav tako ni dopustna pozidava travnikov.

Predvidene so tudi nagrade za najboljše natečajne rešitve. Za prvo nagrado bo izplačilo znašalo 12.500 evrov, za drugo nagrado 6.250 evrov, medtem ko naj bi odškodnina za tretje uvrščeno rešitev znašala 3.125 evrov. Natečajne elaborate bo ocenjevala posebna komisija, ki bo prispele rešitve vrednotila glede na projektno ustreznost, urbanistično zasnovo in krajinsko-arhitekturno zasnovo.

Razpisna dokumentacije je objavljena na spletni strani SiDG.

Slovenski državni gozdovi, d.o.o.

. Slovenski drzavni gozdovi, d. 0. 0. Si DG Rodna ulica 39 t: 08 2007100 1330 Koéevje e: tajnistvo@sidg.si Slovenski DrZavni Gozdovi Slovenija w: wwwsidg.si
Slovenski drzavni gozdovi, d. 0. 0. 1 Matiéna Stevilka: 7035845000 ID za DDV: SI75204878 I Transakcijski raéun: SIS6 0292 2026 1894 466 G Promooia trajostnega ospodarjeniaz gozdov 1S wor pte once] Znak odgovornega upravijanja z gozdovi Fsc° c001799