O-STA

LHB Internationale Handelsbank AG povečala svoj kapital preko izdaje vrednostnih papirjev

V petek, dne 24.03.2006, je LHB skladno z nemško zakonodajo izdala podrejene vrednostne papirje v nominalni vrednosti 20 milijonov eurov. Obveznice so bile izdane po postopku nejavne ponudbe vrednostnih papirjev, organizator izdaje je bil Merrill Lynch International iz Londona.

Papirji so izdani z namenom povečanja kapitalske ustreznosti banke na raven, ki bo omogočila s planom predvideno poslovno rast. Obveznice niso posebej zavarovane ali garantirane. Za obveznosti iz obveznic jamči izdajatelj z vsem svojim premoženjem. Ročnost omenjenih obveznic je pet let in zapadejo v plačilo v celoti ob zapadlosti, leta 2011. Na osnovi pridobljenega subordiniranega kapitala bo LHB obogatila svojo ponudbo za financiranje malih in srednjevelikih podjetij na področju bivše Jugoslavije.