O-STA

6. redna skupščina družbe Iskra Kondenzatorji d.d.

Na 6. redni skupščini delničarjev Iskra Kondenzatorji d.d., ki je potekala v poslovnih prostorih družbe Iskra Kondenzatorji d.d. so prisostvovali lastniki 503.976 delnic oz. 88,79% glasov kapitala vseh delničarjev in s tem je lahko skupščina veljavno odločala.
Po izvolitvi gospoda Stojana Zdolška za predsedujočega skupščine so bili sprejeti naslednji sklepi:
- Letno poročilo družbe za leto 2000
Predlagano letno poročilo družbe za leto 2000 skupaj z revizijskem mnenjem in mnenjem nadzornega sveta ni bilo sprejeto.
- Delitev čistega dobička iz leta 2000
Dobiček ustvarjen v poslovnem letu 2000 v višini 96.226.595,79 SIT ostane nerazporejen.
- Imenovanje revizorja za poslovno leto 2001
Za revizorja za poslovno leto 2001 se imenuje družba KPMG d.o.o. iz Ljubljane.
- Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev novih članov nadzornega sveta
Odpoklicani in razrešeni s bili člani nadzornega sveta , ki zastopajo interese delničarjev in sicer: Zvonko Ivanušič, Ivan Bukovec, Jože Mihelčič.

Za nove člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev so bili izvoljeni: Anica Klemenčič, Rainer Gude, Dušan Šešok.
Družba KuW Kondensatoren und Wandler Beteiligungsgesellschaft mbH hkrati sporoča, da je prišlo do spremembe v lastniški strukturi družbe Iskra Kondenzatorji d.d. KuW ima v lasti 335.386 delnic oz. je lastnik 58,83% kapitala semiške Iskre. Med večjimi delničarji so še sledeče družbe:
- Iskra d.d. - 142.580 delnic (25,01%)
- SOP Ljubljana - 42.552 delnic (7,46%)
- GBD d.d. - 23.632 delnic (4,15 %)
- Center mladih – 16.394 (2,88%)

Družba KuW je v prevzemnem roku, ki je trajal do 03. septembra 2001 postala 86,97% lastnik družbe Iskra Kondenzatorji d.d. vendar se je zaradi refinanciranja odločila del delnic prodati.

V soboto, 29. septembra 2001 bo tudi prva seja novega nadzornega sveta na kateri naj bi bil gospod Rainer Gude izvoljen za novega predsednika nadzornega sveta družbe Iskra Kondenzatorji d.d.