O-STA

Poročilo o tečaju in prometu z delnico Petrola v septembru 2001

Po podatkih iz delniške knjige je v mesecu septembru lastnika zamenjalo 26.766 delnic Petrola. 14.888 delnic je bilo preknjiženih iz naslova borznega trgovanja, na temelju trgovanja na izvenborznem trgu pa je bilo opravljenih 11.878 preknjižb.

Število delničarjev Petrola se je znižalo za približno 0,73 odstotka; konec avgusta jih je bilo 50.590, konec septembra pa 371 manj oziroma 50.219.

Sama struktura delničarjev se ni bistveno spremenila. Delež lastnikov iz notranjega odkupa in interne razdelitve se še naprej znižuje, povečuje pa se delež skladov.

30. septembra je bilo v lasti tujih pravnih in fizičnih oseb 43.085 delnic Petrola, kar v celotni strukturi delničarjev predstavlja 2,1-odstotni lastniški delež.

Skupni promet s Petrolovimi delnicami na Ljubljanski borzi vrednostnih papirjev je v septembru dosegel 18.634 lotov ali 411.060.000 tolarjev.

Enotni tečaj delnice je na zadnji dan septembra znašal 22.293 tolarjev in je bil za 1,7 odstotka višji od njenega enotnega tečaja na zadnji dan avgusta, ki je znašal 21.923 tolarjev. Najvišji enotni tečaj v mesecu septembru je dosegel vrednost 22.721 tolarjev, najnižji pa 21.127 tolarjev. Povprečni enotni tečaj delnice Petrola v septembru tako znaša 21.960 tolarjev.