O-STA

Odločba na podlagi preizkusa priglasitve koncentracije družb Salonit Anhovo d.d. in IGM Zagorje d.d.

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi priglasitve koncentracije dne 25.10. 2001 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.56/99; v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Salonit Anhovo, gradbeni materiali d.d., Vojkova 1, Deskle, in IGM Zagorje industrija gradbenega materiala, d.d., Savska 1, Zagorje ob Savi, skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Koncentracija je bila izvedena na podlagi pridobitve lastniškega deleža v družbi IGM Zagorje d.d. s strani podjetja Salonit Anhovo d.d. Urad je na podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnega trga proizvodnje in prodaje cementa ter trga proizvodnje in prodaje apna ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

Priglasitev koncentracije s strani družbe Salonit Anhovo ni bila pravočasna glede na določila ZPOmK, ki določajo, da je treba priglasiti koncentracijo Uradu najpozneje en teden po sklenitvi pogodbe ali objavi javne ponudbe ali pridobitvi kontrolnega interesa, pri čemer rok začne teči s prvim od teh dogodkov. Salonit je namreč glede na podatke, ki jih je posredoval Uradu, pridobil kontrolni nadzor najkasneje 31. 7. 2000, koncentracijo pa je priglasil šele na poziv Urada, zato bo Urad podal sodniku za prekrške predlog za uvedbo postopka o prekršku. Glede na določila ZPOmK se pravna oseba, ki ne priglasi Uradu nameravane koncentracije ali je ne priglasi v roku, kaznuje z denarno kaznijo od 3,000.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev, odgovorna oseba pravne osebe pa se za omenjeni prekršek kaznuje z denarno kaznijo od 300.000 tolarjev do 500.000 tolarjev.