O-STA

Koncentracija družb Nova Kreditna banka Maribor d.d in Hranilno kreditna služba "Goriška Brda" je skladna s pravili konkurence

Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence (v nadaljevanju: Urad) je na podlagi priglasitve koncentracije dne 07. 11. 2001 izdal odločbo, v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št.56/99; ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb Nova Kreditna banka Maribor d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor (NKBM), in Hranilno kreditna služba "Goriška Brda", p.o., Trg 25.maja 13, Dobrovo (HKS) skladna s pravili konkurence in da ji Urad ne bo nasprotoval.

Nameravana koncentracija se je izvedla s sklenitvijo pogodbe o prevzemu sredstev in virov sredstev HKS s strani NKBM, ki sta jo sklenili Vinska klet "Goriška Brda" z.o.o. Dobrovo, Zadružna cesta 9, Dobrovo, in NKBM.

Urad je na podlagi preizkusa priglasitve ugotovil, da ob upoštevanju znanih podatkov o strukturi in delovanju upoštevnih trgov bančnih in drugih finančnih storitev, ni izkazan resen sum, da bi bila koncentracija neskladna s pravili konkurence. Razlogi in cilji koncentracije so v skladu z določili veljavne zakonodaje in pravili konkurence, zato Urad ni sprejel sklepa o ugotavljanju skladnosti koncentracije s pravili konkurence.

O prejemu priglasitve koncentracije in o odlocbi je Urad skladno z določilom petega odstavka 12. clena ZPOmK obvestil tudi Banko Slovenije.