O-STA

Sporocilo za javnost Urada RS za varstvo konkurence v zvezi z ravnanjem družbe Koto d.d. pri sklenitvi pogodbe o toplotni obdelavi živalskih odpadkov

Urad RS za varstvo konkurence (Urad) je 5. 9. 2001 prejel pobudo g. Miha Jazbinška, v kateri Urad seznanja o ravnanju družbe Koto d.d., ki naj bi predstavljalo zlorabo prevladujočega položaja po 10. členu Zakona o preprecevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZPOmK). Po mnenju pobudnika naj bi bila sporna sklenitev pogodbe o toplotni obdelavi živalskih odpadkov za začasno skladiščenje med Kotom d.d. in Vlado RS, v kateri naj bi Koto d.d. pogojeval nepoštene pogoje za svoje storitve, zlasti neupravičeno visoko ceno. Pobudnik nadalje Uradu predlaga, naj po uradni dolžnosti začne postopek ugotavljanja zlorabe prevladujočega položaja.

ZPOmK v prvem odstavku 10. člena prepoveduje zlorabo prevladujočega položaja na trgu, v drugem odstavku istega člena pa določa, kdaj ima neko podjetje prevladujoč položaj na trgu. Po zakonu gre za položaj, ko podjetja glede določenega blaga ali dolocene storitve nima konkurentov ali ima na trgu le nepomembno konkurenco ali ima v primerjavi s konkurenti občutno boljši položaj glede na tržni delež, možnosti za financiranje, možnosti za nakup in prodajo ali glede na dejstva, ki druga podjetja ovirajo pri vstopu na trg. V skladu s tretjim odstavkom istega člena se šteje, da ima podjetje prevladujoč položaj na trgu, če je njegov delež prodaje ali nakupa blaga ali storitve v RS večji od 40 odstotkov. ZPOmK pa ne definira, katera ravnanja podjetja pomenijo zlorabo prevladujočega položaja, ampak v petem odstavku 10. člena le primeroma našteva nekatere tipične primere. Urad v skladu s prvim odstavkom 23. člena ZPOmK začne postopek po uradni dolžnosti, kadar izve za okolišcine, iz katerih izhaja verjetnost kršitev določba tega zakona.

Storitev toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla je v skladu z uredbo (Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe toplotne obdelave klavničnih odpadkov in kužnega materiala živalskega porekla; Uradni list RS, št. 11/2001 in 58/2001; datum uveljavitve: 16. 2. 2001) opredeljena kot javna služba, ki se opravlja kot koncesionirana javna služba. Po tej uredbi ceno storitve določi vlada v obliki tarife za opravljanje storitve javne službe na podlagi predlagane najnižje cene. Do podpisa koncesijske pogodbe bi se po določbah uredba morala opravljati toplotna obdelava živalskih odpadkov v kafilerijah, ki obratujejo na dan uveljavitve te uredbe, kot javna služba po določbah te uredbe. Po mnenju predlagatelja sporna pogodba o toplotni obdelavi živalskih odpadkov za začasno skladiščenje pred sežiganjem med Kotom d.d. in Vlado RS je bila sklenjena še pred uveljavitvijo te uredbe (9. 1. 2001).

Nesporno je, da ima družba Koto d.d. prevladujoč, celo monopolen položaj na trgu opravljanja storitev toplotne obdelave živalskih odpadkov. Na podlagi Uradu znanih podatkov na tem proizvodnem in geografskem trgu ne nastopa nobeno drugo podjetje, ki bi bilo sposobno nuditi to storitev. V obravnavanem primeru Koto d.d. svojega prevladujočega položaja na trgu ni mogel zlorabiti, ker je sklepal pogodbo z državo, ki je v pogajanjih nastopala s svoje oblastne funkcije, ki ji omogoca, da uporabi druge ukrepe v primeru, da bi bila v pogajanjih zahtevana cena višja od primerljive cene na primerljivih tržiščih.