O-STA

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič

Občina Tržič je v letu 2008 pričela s postopkom sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega in družbenega plana občine Tržič (v nadaljevanju prostorski plan OT) in v sklopu postopka sprejema dokumenta bo do 31. julija 2009 v občinskih prostorih potekala javna razgrnitev dokumenta.

Glede na veliko število pobud zasebnih investitorjev oz. lastnikov zemljišč po spremembi namembnosti nezazidljivih zemljišč v zazidljiva, je bilo potrebno vse pobude pregledati in jih razvrstiti glede na predlagane lokacije sprememb namembnosti. Veliko pobud lastnikov in zasebnih investitorjev je bilo takih, da jim ni bilo mogoče ugoditi. Upoštevale so se le spremembe, ki niso zahtevale izdelave okoljskega poročila in izvedbe presoje vplivov na okolje.

Pobude, ki sedaj niso bile uvrščene v postopek sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin dolgoročnega družbenega plana občine Tržič, se bodo obravnavale pri pripravi Občinskega prostorskega načrta, h kateremu bo Občina Tržič aktivno pristopila takoj po sprejetju prostorskega plana OT, predvidoma že jeseni 2009. Občina Tržič bo poskusila lastnike neizkoriščenih stavbnih zemljišč in zapuščenih poslovnih prostorov in objektov z dvigom višine nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča spodbuditi k aktivnemu upravljanju svojih nepremičnin.

Kontaktna oseba:

- direktor občinske uprave, Drago Zadnikar, spec.

- Tel. : 04/ 59 71 510

- E-naslov: drago.zadnikar@trzic.si