O-STA

Izjava za javnost "V avgustu v Sebenjah in Žiganji vasi steče gradnja sekundarne kanalizacije in obnova vodovoda"

Datum: 4. avgust 2009
V avgustu med Sebenjami in Žiganjo vasjo steče gradnja kanalizacije. Operacijo delno financira Evropska unija prek Evropskega sklada za regionalni razvoj. Izgradnja sekundarne kanalizacije bo v prvi fazi potekala sočasno z obnovo vodovoda, ki bo sofinancirana s strani Evropskega kohezijskega sklada. V naseljih Žiganja vas in Sebenje še ni zgrajenega javnega kanalizacijskega omrežja. Odpadne vode se prek greznic odvajajo v podtalje in vodotoke, v času izdatnih nalivov pa celo poplavijo dele naselja Sebenje. Občina Tržič zato namerava zgraditi sekundarno fekalno kanalizacijo v predvideni skupni dolžini 4.228 m, ki bo na koncu Sebenj priključena na primarno kanalizacijo, ki jo bomo gradili v sklopu projekta "Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič". Naš cilj je, da se vse odpadne vode iz naselij Sebenje, Žiganja vas, Retnje in Breg prek tlačnega voda speljejo na centralno čistilno napravo na Brezovem, katere gradnja se je pričela 23. julija 2009. V sklopu izgradnje kanalizacije bomo pod naseljem Snakovo zgradili zadrževalni bazen in povezovalni kanal do Sebenj, s čimer bomo preprečili nadaljnje prosto iztekanje odplak iz naselja v okolje. Sočasno z obnovo vodovoda in izgradnjo sekundarne kanalizacije, bomo obnovili še sekundarni vodovod in hidrantno omrežje v skupni dolžini 2.510 m, kar bo nadomestilo dotrajane in premalo dimenzionirane salonitne cevi.
Drago Zadnikar, spec.direktor občinske uprave