O-STA

Tehnološki park Ljubljana oblikuje strategijo za delovanje tehnoloških parkov

Ljubljana, 31. avgust 2009 - Na poziv na prijavo projektnih predlogov v okviru programa Jugovzhodne Evrope je prispelo 821 projektnih idej. Potrjenih je bilo 42 projektov, med njimi tudi projekt za razvoj inovativnih poslovnih parkov za spodbujanje inovacij in podjetništva (FIDIBE), ki ga je oblikoval konzorcij devetih partnerjev, vključno s Tehnološkim parkom Ljubljana.

Projekt je zasnovalo devet projektnih partnerjev, organizacij (univerze, razvojne agencije, tehnološki parki, inovacijski klubi in občine), iz sedmih držav (Hrvaške, Grčije, Madžarske, Italije, Romunije, Slovaške in Slovenije). Skupni tehnični sekretariat programa JV Evrope je za izvajanje projekta namenil 1.160.499 EUR.

V okviru projekta FIDIBE so si partnerji, za povečanje inovativnega potenciala in konkurenčnosti v JV Evropi, zastavili:

- nudenje podpore razvoju za oblikovanje konkurenčnih in inovativnih MSP,

- spodbuditi razvoj podjetništva in razvoja na znanju temelječega gospodarstva v JV Evropi,

- zmanjšati razlike v gospodarskem razvoju na območju JV Evrope.

Tehnološki park Ljubljana bo z izkušnjami in strokovnim znanjem pripomogel k oblikovanju in pripravi:

- priročnika za vzpostavitev poslovnih inovativnih parkov, ki se bo uporabljal kot vodilo za oblikovanje novih in nadaljnji razvoj obstoječih parkov,

- regionalne analize in študije izvedljivosti za vzpostavitev novih parkov,

- forumov za izmenjavo najboljših praks, znanja in izkušenj v okviru usposabljanja itd.


Začetno srečanje projektnih partnerjev je potekalo 6. in 7. julija 2009 na Madžarskem. Na srečanju 12.-13. novembra 2009, ki ga bo gostil Tehnološki park Ljubljana, bodo projektni partnerji preučili študije in analize o inovativnem potencialu sodelujočih regij.

Kontakt:

Kristina Ober, Predstavnica za odnose z javnostmi

Tehnološki park Ljubljana
Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana

Tel. 01 477 66 26
Fax. 01 426 18 79


E-pošta: kristina.ober@tp-lj.si

Skype: kristina-tplj

Spletna stran: www.tp-lj.si