O-STA

Lek predstavil sistem okoljskega upravljanja na Prevaljah

CELOVIT PRISTOP K VAROVANJU OKOLJA

Farmacevtska družba Lek d. d. (Lek) je danes v svojem obratu za proizvodnjo penicilinskih izdelkov na Prevaljah predstavila uresničevanje okoljske politike družbe na tej lokaciji.

V družbi Lek temelji sistem ravnanja z okoljem na celovitem pristopu do okolja, ki se uveljavlja z načrtovanjem ravnanja z okoljem, vodenjem okoljskih programov ter spremljanjem in merjenjem okoljskih vidikov poslovanja. Za tako celovit pristop je družba Lek v letošnjem letu prejela certifikat za sistem kakovosti ravnanja z okoljem ISO 14001.

Podelitev certifikata ISO14001predstavlja tudi potrditev zunanjega presojevalca (Slovenskega inštituta za kakovost in meroslovje) za dolgoletno uveljavljanje upravljanja z okoljem v družbi Lek. Okoljski menedžment je proces upravljanja z okoljem, ki družbi Lek omogoča neprestano izboljševanje odnosa do okolja, ki se kaže predvsem v zmanjševanju vplivov dejavnosti na okolje, v zmanjševanju porabe energije ter v izvajanju učinkovitega ravnanja z odpadki. Posredno se na ta način zmanjšujejo tudi kakršnakoli možna tveganja za okolje.

Sodobna proizvodnja – sprejemljiva za okolje

Na lokaciji Prevalje poteka predvsem proizvodnja nesterilnih penicilinskih izdelkov (Lekov nosilni izdelek Amoksiklav) v enem najsodobnejših, tako po tehnološki opremljenosti kot po sprejemljivosti za okolje, enonamenskih obratov v svetovnem merilu. Element varovanja okolja na lokaciji Prevalje je vključen že v sistem razvoja in postavljanja proizvodnje, ki poteka na ta način, da zmanjšuje obremenitve okolja, saj so vse emisijske koncentracije daleč pod zakonsko predpisanimi mejami (zakonsko dopustna meja emisij prašnih delcev je 50mg/m³ , na lokaciji Prevalje pa dosegajo 0,03 mg/m³).

Na vseh mestih, kjer prihaja do emisij, izvajajo reden monitoring s pomočjo usposobljenih inštitucij, ki imajo za izvajanje monitoringa pooblastilo in dovoljenje Ministrstva za okolje in prostor.

Uporaba naravnih virov – zmanjševanje porabe na enoto proizvoda

Rast porabe energije (elektrika in plin) oziroma naravnih virov pada oziroma zaostaja za rastjo proizvodnje (v letu 2000 se je ob 50 odstotni rasti proizvodnje poraba energije povečala le za 5 odstotkov).

Ravnanje z odpadki – zmanjševanje količine in odstranjevanje, ki ne obremenjuje okolja

Pri proizvodnji 325 ton zdravil letno so na lokaciji Prevalje ustvarili v preteklem letu 97 ton nevarnih odpadkov (17 ton trdnih odpadkov in 60 odpadnih vod s primesjo diklormetana ter 20 ton mešanice odpadnih topil). 80 % nevarnih snovi so odstranili v Leku, in sicer s termično obdelavo v Lendavi, preostanek pa pri zunanjih izvajalcih, ki imajo za to dejavnost ustrezna dovoljenja.
V lanskem letu so na lokaciji Prevalje proizvedli tudi 820 m³ komunalnih odpadkov, kar je enaka količina odpadkov kot jo v enem letu ustvari 250 gospodinjstev ter 500m³ odpadnega papirja, ki ga v celoti oddajajo v reciklažo.

Skladno s politiko družbe Lek, ki gre v smeri neprestanega izboljševanja odnosa do okolja, bodo na lokaciji Prevalje že konec prihodnjega leta prešli na lakiranje tablet z nehalogeniranim organskim topilom (opustitev diklormetana), kar bo zmanjšalo količino odpadnih vod za 60 ton letno. Tako se bo zmanjšala tudi količina odpadkov, ki jih je potrebno termično obdelati.

Na lokaciji Prevalje tehnološke odpadne vode iz obrata proizvodnje penicilinskih izdelkov pred izpustom v kanalizaciji obdelajo po metodi alkalne hidrolize. Na ta način uničijo ostanke v vodi raztopljenih penicilinskih antibiotikov. Vse rezultati monitoringa tehnoloških odpadnih vod kažejo na majhno onesnaženost in popolno skladnost z zakonskimi predpisi.

Cilji na področju varovanja okolja

Vse okoljske aktivnosti lokacije Prevalje na področju varovanja okolja so tudi v bodoče vezane predvsem na racionalnejšo rabo vseh energentov, uvajanje novih tehnologij, ki predstavljajo še nadaljnje korake k čim večji okoljski učinkovitosti, kot je na primer uvajanje etanolnega lakiranja, ter še bolj selekcioniranemu zbiranju in odstranjevanju odpadkov.

Navsezadnje se okoljska odgovornost kaže tudi na pripravljenosti in usposobljenosti za delovanje v primeru možnih okoljskih rizičnih situacij, ki se lahko dogodijo. V družbi Lek imajo pripravljena posebna navodila za delovanje v izrednih razmerah in načrt tega delovanja, ki je dokumentiran ter usposobljeno ekipo za njegovo izvajanje.