O-STA

Dan odprtih vrat na Zavodu RS za varstvo narave - OE Celje

LJUDJE ZA NARAVO, NARAVA ZA LJUDI

Celje, 29. september- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje, vsakih nekaj let na široko odpre svoja vrata vsem ki jih zanima poklic naravovarstvenika in želijo izvedeti več o nalogah in delu te javne službe. Tokrat jih bomo odprli v sredo 30. septembra med 10. in 15. uro, na Opekarniški cesti 2.

Nazadnje je Zavod priredil dan odprtih vrat pred petimi leti. V tem obdobju se je pri našem delu veliko spremenilo in tokrat se predstavljamo z mnogimi novimi dosežki in rezultati.

Območna enota Celje s svojim naravovarstvenim delom skrbi za nekaj manj kot 2800 km2 ali štirinajst odstotkov Slovenije, ki je geografsko in krajinsko zelo raznoliko območje in se razprostira od Solčave na skrajnem severozahodu do Bistrice ob Sotli na jugovzhodu ter od Vitanja in Zreč na severu do Sevnice na jugu. Skupaj 36 občin.

Dalo, ki ga zaposleni opravljamo na Zavodu RS za varstvo narave (v nadaljevanju zavodu) je zelo raznoliko vezano na strokovno kabinetno delo, spoznavanje terena in delov narave, ki so še dobro ohranjeni, skrb za naravne vrednote in biotsko raznovrstnost ter sodelovanje z različnimi javnostmi. Veliko časa porabimo za pripravo naravovarstvenih smernic za posamezne načrte, podajamo najrazličnejša strokovna mnenja tako za pravne in strokovne službe ter fizične osebe, sodelujemo pri okroglih mizah, predavanjih in vodimo izobraževanja. Vsekakor pa je najpomembnejša naloga spremljanje stanja narave. Precej časa je posvečenega tudi konkretnim naravovarstvenim akcijam, kot so postavitve tabel in ograj, sanacije dreves, zaprtja jam, ureditve učnih poti ter podajanje različne strokovne pomoči.

Trudimo se, da delo poteka brez zaostankov pri izdaji mnenj, soglasij in smernic. Terensko delo je neizogibno oziroma nujno. Največkrat je potrebno za spremljanje stanja narave, še posebej pomembno za oglede lokacij predvidenih posegov v naravo in komunikacijo z javnostmi.

Projektno delo poteka občasno in je v zadnjem času vse pomembnejše. Z različnimi projekti namreč pridobimo sredstva za izvedbo konkretnih naravovarstvenih akcij ter za izpopolnjevanje v strokovnih vsebinah. Zadnji večji uspešno zaključen projekt na celjskem je bil projekt LIFE. S projektnimi sredstvi smo na območju Boletine uredili rastišče velikonočnice za ogled, kot primer dobre prakse, vzpostavili vsakoletno štetje in s tem spremljanje stanja velikonočnice. Na območju Ličence pri Poljčanah pa smo uredili naravoslovno učno pot.

Nepogrešljiv del naše službe je tudi seznanjanje javnosti o pomenu in načinu ohranjanja narave. Z različnimi razstavami, akcijami in prireditvami poskušamo usmerjati ljudi k razmišljanju o pomenu ohranjanja narave. Na osnovnih šolah na celjskem vsako leto opravimo več predavanj v sklopu projekta Mestne občine Celje "Ekorg". Redno obveščamo javnost o izvedenih akcijah in prihajajočih prireditvah.

Ker je narava in njen pomen vse bolj v ospredju pozornosti tudi širše, se bomo tudi v bodoče odgovorno trudili, za strokovno in srčno delovanje naše inštitucije, ker nam ni vseeno za naravo in njene prebivalce.

Več informacij:

Gregor Kalan

OE Celje

Tel: 03 4260 332

E-pošta: gregor.kalan@zrsvn.si

Mateja Kocjan

Odnosi z javnostmi

Tel: 031 617 370

E-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si