O-STA

Slovenija z Naturo 2000 ohranja ravnovesje v prostoru

Ljubljana, 11. november 2009 - Natura 2000 je evropsko omrežje območij pomembnih za ohranjanje narave. Določila za vzpostavitev in ohranjanje teh območij so zapisana v Direktivi o habitatih, ki jo je z vstopom v EU sprejela tudi Slovenija. Gre torej za mehanizem v evropskem obsegu. Slovenskim strokovnjakom s področja varstva narave daje zakonsko osnovo, da na ozemlju Slovenije opredelijo območja, kjer se nahajajo živalske in rastlinske vrste ogrožene po evropskih merilih in jim je potrebno nameniti posebno skrb.

Ob posegih v prostor se razmere za ta živa bitja spremenijo. V Sloveniji je Zavod RS za varstvo narave strokovna institucija, ki je predlagatelj posameznih območij, Ministrstvo za okolje in prostor pa sprejme odločitev za določitev območja. Območje nato potrdi še Evropska komisija.

Širše, ne le v evropskem merilu postaja jasno, da je naš planet bolj ali manj dosegel svoje meje prilagajanja. Tudi na evropskem prostoru se je izkazalo, da izgubljamo vrste, živalske in rastlinske, zato so bili uvedeni kriteriji za omrežje Nature 2000. Evropski strokovnjaki so pripravili seznam - rastlin, živali in habitatnih tipov. Če na nekem območju ugotovimo prisotnost teh vrst in habitatnih tipov ter ocenimo nujnost njihovega ohranjanja, mora Zavod takšno območje predlagati za Natura 2000 območje.

Slovenija je ena od članic evropske skupnosti, ki ima dobro ohranjeno biotsko raznovrstnost in s tem posledično velik odstotek ozemlja v omrežju Nature 2000. Če je takšen status na Evropskem prostoru prepoznan kot prednost, pa ga pri nas še vedno pogosto štejemo za zaviranje v razvoju. Takšni očitki se pojavljajo ob umestitvah avtocest v prostor, ob potrebnih posegih zaradi gradnje obnovljivih virov energije in ob najnovejši umestitvi nove hidroelektrarne na Savi.

Tudi v tem primeru so strokovnjaki Zavoda na osnovi razpoložljivih podatkov o rastlinskih in živalskih vrstah ter kriterijev za določanje območij, ki so navedeni v Direktivi o habitatih, to območje predlagali za območje Natura 2000. To posledično lahko pomeni, da bo Ministrstvo za okolje in prostor to območje zakonsko določilo kot Natura 2000 območje.

Zavod torej ne zavira razvoja, ampak opravlja svoje zakonsko predpisane naloge.

Mateja Kocjan

Odnosi z javnostmi

Tel: 031 617 370

E-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si