O-STA

Kje so tiste stezice k'so včasih bile tudi na prazniku Kozjanskega jabolka

Celje, 6. oktober 2009- Zavod RS za varstvo narave, območna enota Celje, bo že tretjič na ogled postavila razstavo z naslovom "Kje so tiste mejice, k' so včasih bile?". Tokrat na Prazniku Kozjanskega jabolka, na gradu Podsreda od 7. - 11. oktobra.

Razstava prikazuje zgodbe o pestrem življenju v mejicah, ki so ozki, dolgi pasovi dreves in grmišč, ki navadno ločujejo zemljišča. Nekatere so nastale načrtno na posestni meji, druge pa spontano na predelih zemljišč, ki so manj ustrezna za kmetovanje. V mejicah se splete marsikatera zgodba ljudi, živali in rastlin. Nekoč so bile mejice nepogrešljiv del kmetijske krajine, ki pa ga v sodobnem času vse bolj pozabljamo. Nekatere mejice se z opuščenimi zemljišči zlijejo v gozd, druge pa kmetje odstranjujejo, saj jim predstavljajo ovire pri obdelavi z velikimi stroji. Ker so mejice izredno pester in bogat življenjski prostor, se z njihovim izginjanjem zmanjšuje življenjski prostor tamkaj živečim organizmom. Ker ima tudi človek veliko koristi od bogastva v mejicah, se z izginjanjem mejic slabša kvaliteta človekovega življenja.

Posebno vrednost imajo mejice tudi v širših zavarovanih območjih, kjer poleg biotske raznovrstnosti ohranjamo tudi krajinsko značilne elemente. Mejice, kot značilen krajinski element ravnic ob Sotli in Bistrici ali strmih brežin gričev Kozjanskega, zboljšujejo kvaliteto bivanja v širšem območju Kozjanskega parka. Z namenom ozavestiti tamkajšnje prebivalce in obiskovalce o pomenu mejic za to pokrajino bo razstava na ogled v času Praznika kozjanskega jabolka.

Več Informacij:

Mateja Kocjan

Odnosi z javnostmi

Tel: 031 617 370

E-pošta: mateja.kocjan@zrsvn.si